Projekt ZA KRAS


Projekt »Zagotavljanje primerne rabe kraških travišč in ostenij za ohranjanje izbranih habitatnih tipov in vrst na območju Nature 2000 - Kras« na kratko »ZA KRAS« je naravovarstveni projekt namenjen izboljšanju stanja evropsko pomembnih vrst in habitatnih tipov na območju Nature 2000 – Kras. Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija. Z različnimi naravovarstvenimi ukrepi v skupni vrednost 3.189.527,95 EUR bomo v obdobju od 1.9.2017 do 31.7.2021 izboljšali stanje treh najbolj ogroženih habitatnih tipov in s tem pripomogli pri ohranjanju 27 ogroženih rastlinskih in živalskih vrst na območju Natura 2000 Kras. Območje izvajanja projekta se razteza po celotnem Krasu, od Hrastovelj na južnem kraškem robu do Štanjela na severnem. 

Glavni projektni ukrepi so:
 1. Izboljšanje stanja ohranjenosti izbranih vrst in habitatnih tipov z vzpostavitvijo mirnih con in območij strožjega varstva na območju kraških ostenij
 2. Izboljšanje stanja ohranjenosti velike uharice z vzpostavitvijo individualnega varstva gnezdišč in izolacijo srednje napetostnih daljnovodov
 3. Izboljšanje stanja ohranjenosti izbranih vrst in habitatnih tipov z vzpodbujanjem primerne rabe kraških travišč
 4. Izboljšanje stanja ohranjenosti drobnovratnika z ukrepi varovanja podzemlja – zaščite pred pronicanjem odpadlih komunalnih vod, čiščenjem in zapiranjem podzemnih jam
 5. Izboljšanje stanja ohranjenosti izbranih vrst hribskega urha in velikega pupka z ureditvijo podcestnih prepustov za njihov varen prehod ter z obnovo in vzdrževanjem kalov
 6. Informiranje in komuniciranje o pomenu Nature 2000 in varovanja narave
Zemljevid območja izvajanja ukrepov
ZA KRASSeznam habitatnih tipov, ki jih s projektnimi aktivnostmi ohranjamo in izboljšujemo:
 • HT_6110 Skalna travišča na bazičnih tleh
 • HT_62A0 Vzhodna submediteranska suha travišča
 • HT_8210 Karbonatna skalna pobočja z vegetacijo sklanih razpok
 • HT_8310 Jame, ki niso odprte za javnost
Seznam rastlinskih in živalskih vrst, ki jih s projektnimi aktivnostmi ohranjamo in varujemo:
1 SP_4087 raznolistna mačina (Serratula lycopifolia)
2 SP_1065 travniški postavnež (Euphydryas aurinia)
3 A109 kotorna (Alectoris graeca)
4 A215 velika uharica (Bubo bubo)
5 A246 hribski škrjanec (Lullula arborea)
6 A255 rjava cipa (Anthus campestris)
7 A379 vrtni strnad (Emberiza hortulana)
8 A103 sokol selec (Falco peregrinus)
9 SP_1167 veliki pupek (Triturus carnifex)
10 SP_1193 hribski urh (Bombina variegata)
11 navadna krastača (Bufo bufo)
12 sekulja (Rana temporaria)
13 rosnica (Rana dalmatina)
14 pisana žaba (Pelophylax lessonae)
15 debeloglavka (Pelophylax ridibundus)
16 zelena žaba (Pelophylax kl. esculentus)
17 SP_1186 človeška ribica (Proteus anguinus)
18 SP_4019 drobnovratnik (Leptodirus hochenwarti)
19 SP_1088 hrastov kozliček (Cerambyx cerdo)
20 SP_1083 rogač (Lucanus cervus)
21 SP_1089 bukov kozliček (Morimus funereus)
22 SP_1310 dolgokrili netopir (Miniopterus schreibersii)
23 SP_1307 ostrouhi netopir (Myotis blythii)
24 SP_1324 navadni netopir (Myotis myotis)
25 SP_1304 veliki podkovnjak (Rhinolophus ferrumequinum)
26 SP_1303 mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros) 
27 SP_1316 dolgonogi netopir (Myotis capaccinii)


Rogač Lucanus cervus, največji evropski hrošč 

jl5

Trajanje projekta: 1.9.2017 – 31.8.2021

Vrednost projekta: 3.189.527,95 EUR

Sofinanciranje: EU iz ESRR 80%, RS 20%

Projektni partnerji: 
 • Regijski Park Škocjanske jame, 
 • Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, 
 • Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, 
 • Elektro Primorska, d. d., 
 • Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica 
 • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Občina Divača
Sledite nam: 


                     Untitled               Logo sklad ESRR Projekt ZA KRAS (2)

Spletni piškotki

Spletno mesto park-skocjanske-jame.si za svoje delovanje uporablja piškotke. Prosimo označite, za katere dovolite hranjenje (O piškotkih)