Projekt Za Kras

Naslov projekta:Za Kras (Zagotavljanje primerne rabe kraških travišč in ostenij za ohranjanje izbranih habitatnih tipov in vrst na območju Nature 2000 »Kras«) logotip za kras
Vir sredstev:ESRR (80%) in MOP (20%) - Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Logo sklad ESRR Projekt ZA KRAS
Cilji projekta:Namen projekta je prispevati k izboljšanju stanja treh Natura 2000 kvalifikacijskih habitatnih tipov in 21 kvalifikacijskih vrst znotraj Natura 2000. Projekt se izvaja na celotnem območju Nature 2000 Kras. Glavni cilji projekta so izboljšanje stanja ohranjenosti izbranih vrst in HT z vzpostavitvijo mirnih con in območij strožjega varstva na območjih kraških ostenij, izboljšanje stanja ohranjenosti velike uharice z vzpostavitvijo individualnega varstva gnezdišč in izolacijo srednjenapetostnih daljnovodov, izboljšanje stanja ohranjenosti izbranih vrst in HT z vzpodbujanjem primerne rabe kraških travišč, izboljšanje stanja ohranjenosti drobnovratnika z ukrepi varovanja podzemlja - zaščite pred pronicanjem odpadnih komunalnih vod, čiščenjem in zapiranjem podzemnih jam, izboljšanje stanja ohranjenosti vrst hribskega urha in velikega pupka s skrbjo za varen prehod dvoživk čez cesto med migracijami ter z obnovo in vzdrževanjem kalov, ter z različnimi aktivnostmi zagotoviti sodobno zasnovano interpretacijo, izobraževati in ozaveščati širšo javnost o pomenu ohranjanja izbranih vrst in HT na območju Nature 2000 Kras.
Opis aktivnosti:- odkup zemljišč z namenom vzpostavitve mirnih con
- vzpostavitev dolgoročnega monitoringa netopirjev
- izolacija izbranih srednjenapetostnih daljnovodov
- vzpostavitev individualnega nadzora gnezdišč velike uharice
- telemetrija velike uharice
- obnova in vzdrževanje kalov
- pomoč dvoživkam pri selitvi iz prezimovališč na mrestišča
- izgradnja kanalizacijskega sistema in priključitev na čistilno napravo
- vzpostavitev pogodbenega varstva in skrbništva z izbranimi kmeti
- izdelava izobraževalo ozaveščevalnega filma
- posodobitev biološke zbirke
- izobraževalne in promocijske aktivnosti
Glavni rezultati:- vzpostavljene mirne cone
- izolirani srednjenapetostni daljnovodi
- vzpostavljeni ekstenzivni suhi kraški travniki in pašniki
- obnova dveh kalov
- prenašanje in monitoring dvoživk
- zgrajen kanalizacijski sistem v vaseh Škocjan, Matavun in Betanja
- očiščena Divaška jama
- prenovljena biološka zbirka v Parku Škocjanske jame
Trajanje:64 mesecev (september 2017 – december 2022)
Vrednost projekta:celotna vrednost projekta 3.225.413,07 €, višina skupnih upravičenih stroškov 2.969.610,57 €
od tega za PŠJ 1.209.468,24 € (20% MOP sredstev = 241.893,65 € in 80% ESRR sredstev = 967.574,59 €)
Partnerji:Občina Divača, DOPPS, Elektro Primorska, ZRSVN, KGZ NG
Status projekta:Projekt se izvaja
Kontakti:Miloš Bartol; milos.bartol@psj.gov.si; 041 418 119; 05 70 82 144
Flora Pečar; flora.pecar@psj.gov.si; 041 309 772; 05 70 82 144
Facebook: Projekt ZA KRAS; Instagram: za_kras
Spletni piškotki

Spletno mesto park-skocjanske-jame.si za svoje delovanje uporablja piškotke. Prosimo označite, za katere dovolite hranjenje (O piškotkih)