Predpisi

Zakoni in podzakonski predpisi


- Zakon o regijskem parku Škocjanske jame (Uradni list RS, št. 57/96 in 46/14 – ZON-C)

- Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija (Uradni list RS, št. 68/96 in 46/14 – ZON-C)

- Odlok o programu varstva in razvoja parka Škocjanske jame za obdobje 2006–2010 (Uradni list RS, št. 138/06)

- Odlok o programu varstva in razvoja Parka Škocjanske jame za obdobje 2013-2017 (Uradni list RS, št. 11/14)

- Zakon o varstvu podzemnih jam (Uradni list RS, št. 2/04, 61/06 – ZDru-1 in 46/14 – ZON-C)

- Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14)

- Uredba o ekološko pomembnih območjih (Uradni list RS, št. 48/04, 33/13 in 99/13)

- Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13 – popr., 39/13 – odl. US, 3/14 in 21/16)

- Program upravljanja območij Natura 2000 (2015-2020), ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela s sklepom št. 00719-6/2015/13 z dne 9. 4. 2015.

- Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10 in 23/15)

- Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11)

- Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 32/08 – odl. US, 96/08, 36/09, 102/11 in 15/14)

- Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Uradni list RS, št. 82/02 in 42/10)

- Uredba o varstvu samoniklih gliv (Uradni list RS, št. 57/98, 56/99 – ZON, 41/04 – ZVO-1 in 58/11)

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16)

- Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14 in 57/15)

- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13 in 32/16)

- Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15)

- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04 in 33/07 – ZPNačrt)

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12)

- Odredba o razdeljevanju dela sredstev javnega zavoda Park Škocjanske jame (Uradni list RS, št. 84/99)

- Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US in 92/14 – odl. US)

- Uredba o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov (Uradni list RS, št. 56/15)

- Pravilnik o službenem znaku, izkaznici in uniformi naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov (Uradni list RS, št. 41/15)

Predpisi Evropske unije

  
- Sklep Sveta z dne 18. julija 2005 o sklenitvi sporazuma o ohranjanju afriško-evrazijskih selitvenih vodnih ptic v imenu Evropske skupnosti (2006/871/ES) (UL L št. 345 z dne 8. 12. 2006, str. 24)

- Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (UL L št. 206 z dne 22. 7. 1992, str. 7), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2013/17/EU z dne 13. maja 2013 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju okolja zaradi pristopa Republike Hrvaške, UL L 158 z dne 10. 6. 2013, str. 193)

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 2009/147/ES o ohranjanju prosto živečih ptic (UL L št. 20 z dne dne 26.1.2010, str. 7)

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (UL L št. 327 z dne dne 22. 12. 2000, str. 1)

- Direktiva 2006/118/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o varstvu podzemne vode pred onesnaževanjem in poslabšanjem (UL L št. 372 z dne dne 27. 12. 2006, str. 19)

- Direktiva Sveta z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode (91/271/EGS) (UL L 135 z dne 30. 5. 2991, str. 40).

Mednarodni dokumenti

 
- Konvencija o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine (Pariz, 1972, Uradni list SFRJ, št. 56/74, notificirana l. 1992, Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 15/92, 1/97 in 17/15)

- Konvencija o močvirjih, ki so mednarodnega pomena, zlasti kot prebivališča močvirskih ptic (Ramsar, 1972, Uradni list SFRJ, št. 9/77, notificirana l. 1992, Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 15/92, 1/97 in 17/15) in Pariški protokol in Spremembe Konvencije o močvirjih, ki so mednarodnega pomena, zlasti kot prebivališča močvirskih ptic, ratificirana l. 2004 (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 6/04)

- Konvencija o varstvu Alp (Salzburg, 1991), ki je bila v slovenskem pravnem redu ratificirana l. 1995 (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 5/95)

- Dokumenti v okviru Unescovega mednarodnega raziskovalnega programa Človek in biosfera (Man and biosphere, v nadaljnjem besedilu: MAB)

- Konvencija o varstvu selitvenih vrst prostoživečih živali (Bonn, 1979) v slovenskem pravnem redu ratificirana l. 1998 (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 18/98 in 27/99)

- Konvencija o biološki raznovrstnosti (Rio de Janeiro, 1992), v slovenskem pravnem redu ratificirana l. 1996 (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 30/96)

Lokalni predpisi

Spletni piškotki

Spletno mesto park-skocjanske-jame.si za svoje delovanje uporablja piškotke. Prosimo označite, za katere dovolite hranjenje (O piškotkih)