Kolesarske poti

kolesarske poti
skocjan caves divaski kolesarski krog 2

DIVAŠKI KOLESARSKI KROG

Zahtevna a izjemno slikovita pot vas najprej pelje skozi park Škocjanske jame, nato pa se po privlačnem naselju Rodik prične vzpenjat v hribovite Brkine. Na Artvižah dosežemo najvišjo točko nakar se spustimo proti dolini Reke. Severni del poti je speljan pod Vremščico ter skozi Senožeče in Laže proti Dolenji vasi, znani po samostojno stoječem taborskem stolpu. Od tu do Divače je le še streljaj čez prelaz Čebulovico.

Kolesarjem - največ je tistih z gorskimi in treking kolesi - ponujamo krožno pot po Krasu in Brkinih, nekakšen divaški kolesarski krog. Če po tem krogu (oziroma bolj krompirju, če si potek ogledamo na karti) začnemo kolesariti na železniški postaji v Divači (saj se je prijetno in tudi okolju prijazno pripeljati na izhodišče z vlakom), krenemo iz Divače po stranski cesti do Dolnjih Ležeč, od tam pa do Matavuna (Škocjanskih jam). Lokalna cesta nas skozi Dane, Pared in Kačiče pripelje do ceste proti Rodiku, kjer zapeljemo v sosednjo občino Hrpelje-Kozina in v njej ostanemo vse do Artviž vrh Brkinov, kamor nas pripelje gozdna cesta iz Rodika. Sledi čudovit spust po asfaltni cesti mimo Mislič in Varej do Barke, kjer zapeljemo na gozdno cesto, po kateri se spustimo v Vremsko dolino. Skozi Škoflje in Famlje se usmerimo proti severu, po stari cesti čez Gabrk pod Vremščico do Senožeč. Tam poiščemo stransko cesto do Laž, od koder nadaljujemo do Golega vrha, kjer se odpre pogled na Vipavsko dolino (katere zgornji del pripada občini Divača). Stara cesta nas skozi gozdove pripelje do Dolenje vasi. Ob avtocesti zapuščamo Senožeško podolje in se pod Čebulovico vrnemo na izhodišče v Divači. Celotni krog je dolg 59 km, če pa je preveč za enkrat, ga lahko razdelite na dva manjša kroga, južnega v Brkine in severnega v Senožeško podolje.

GIRO CICLISTICO DI DIVAČA

L'impegnativo ma estremamente suggestivo percorso vi porta prima attraverso il Parco Škocjanske jame e poi, passato il pittoresco abitato di Rodik, comincia a salire sui colli Brkini. Raggiungendo il punto più alto ad Artviže scendete verso la valle del fiume Reka. La parte settentrionale del percorso è tracciata sotto il monte Vremščica e attraverso Senožeče e Laže verso il paesino di Dolenja vas, noto per la torre fortificata a sé stante. Da qui, Divača è a un tiro di schioppo attraverso il passo di Čebulovica.

Ai ciclisti – in maggioranza sono quelli con biciclette da montagna e da trekking –offriamo un percorso circolare attraverso il Carso e i Brkini, una sorta di giro ciclistico di Divača. Se cominciamo questo giro (forse più simile a una "patata", guardando il percorso sulla carta) alla stazione ferroviaria di Divača (perché è piacevole e anche ecologico venire al punto di partenza in treno), svoltiamo a Divača sulla strada laterale per Dolnje Ležeče, proseguendo poi verso Matavun (le Grotte di Škocjan). La strada locale ci porta attraverso Dane, Pared e Kačiče fino alla strada per Rodik, dove entriamo nel comune di Hrpelje-Kozina, nel quale restiamo fino ad Artviže sulla cima dei Brkini, dove ci porta la strada forestale da Rodik. Segue la bellissima discesa su una strada asfaltata a lambire Misliče e Vareje fino a Barka, dove prendiamo la strada forestale sulla quale scendiamo nella Valle di Vreme. Attraversati Škoflje e Famlje ci dirigiamo verso nord sulla vecchia strada attraverso Gabrk sotto il monte Vremščica e arriviamo a Senožeče. Là cerchiamo la strada laterale per Laže, da dove proseguiamo fino a Goli vrh, dove si apre la vista sulla Valle del Vipava (la parte superiore della quale appartiene al comune di Divača). Una vecchia strada ci conduce attraverso boschi a Dolenja vas. Lungo l'autostrada lasciamo la piana di Senožeče e sotto il monte Čebulovica ritorniamo al punto di partenza a Divača. L'intero giro è lungo 59 km; se sono troppi per un giorno solo potete dividerlo in due giri più piccoli, il meridionale nei Brkini ed il settentrionale nella piana di Senožeče.

THE DIVAČA CYCLING LOOP

This difficult but highly picturesque route leads through the Škocjan Caves park and the beautiful village of Rodik, followed by an ascent up the hilly Brkini. After reaching the highest point at Artviže, you will descend into the Reka valley. The north part of the route leads past the foot of Vremščica, through Senožeče and Laže towards Dolenja vas, famous for its freestanding defence tower. You are now just a stone’s throw from Divača on the other side of the Čebulovica mountain pass.

For cyclists, mostly those with mountain and trekking bikes, there is a circular route around the Karst and Brkini – what might be called the Divača cycling loop. If you start following the loop (looking at it on a map, you will see that it’s more of a potato shape) at the railway station in Divača (what could be more enjoyable and environmentally friendly than arriving at the starting point by train?), you can continue from Divača along the secondary road to Dolnje Ležeče and then to Matavun (the Škocjan Caves). Follow the local road through Dane, Pared and Kačiče until you reach the road to Rodik. This is where you enter the neighbouring municipality of Hrpelje-Kozina, where you will remain until the forest road from Rodik brings you to Artviže at the summit of Brkini. This is followed by a beautiful descent along the asphalt road past Misliče and Vareje to Barka. At Barka, take the forest road down into the Vremska dolina valley. After passing through the villages of Škoflje and Famlje, turn north and follow the old road across Gabrk at the foot of Vremščica until you reach Senožeče. Take the secondary road to Laže and continue all the way to Goli vrh, where you will be greeted by views of the Vipavska dolina valley (the upper part of the valley is in the Divača municipality). Follow the old road through the forests to Dolenja vas. The Senožeško podolje valley ends when you reach the motorway; continue along the Čebulovica road back to the starting point in Divača. The entire loop is 59 km long; if this is too much for you to attempt in one go, the route can easily be divided into two smaller loops – the south loop across Brkini and the north loop in the Senožeško podolje valley.


skocjan caves divaski kolesarski krog profil

skocjan caves po parku 2

PO PARKU

Večji del poti poteka po ožjem zavarovanem območju parka. Na njej si boste med drugim lahko ogledali cerkev sv. Helene v Gradišču pri Divači s freskami iz 15. stoletja, nekatere markantne kraške pojave, med katerimi velja izpostaviti skoraj 100 m globoko brezno Okroglica, vas Škocjan s čudovitim pogledom na sotesko Reke in manjšimi muzejskimi zbirkami, ter zanimivo spahnjenco Vnckove domačije iz začetka 17. stoletja.

Večji del poti poteka po ožjem zavarovanem območju parka. Iz sprejemnega centra v Matavunu zavijemo desno na makadamsko cesto, ki nas skozi Dolnje Ležeče pripelje do Gradišča pri Divači. Tu stoji cerkev Sv. Helene, ki nosi ime po rimski cesarici Heleni, materi Konstantina Velikega. Poznana je po freskah iz konca 15. stoletja in naj bi bila po ustnem izročilu naslednica grajske kapele nekdanjega gradu na Gradišču. Nato pot nadaljujemo delno po makadamski, delno pa po lokalni cesti proti Betanji, skozi Škocjan in se vrnemo v sprejemni center v Matavunu. V vasi Škocjan se lahko ustavimo pri cerkvi Sv. Kancijana. Znotraj cerkvenega obzidja je zanimivih nekaj nagrobnikov, ki so ostanki nekdanjega pokopališča. Za cerkvijo se nam odpira čudovit pogled na sotesko Reke, pobočje Vremščice in Snežnik. V vasi si lahko ogledamo še manjše urejene muzejske zbirke (etnološka, arheološka, biološka in geološka zbirka ter zbirka zgodovine odkrivanja jame), vaško pokopališče s Hankejevim grobom (Anton Hanke je bil eden pomembnejših raziskovalcev Škocjanskih jam) ter vhod v skoraj 100 metrov globoko brezno Okroglica. Zanimiva je tudi Vnckova domačija v sosednjem Matavunu s spahnjenco iz začetka 17. stoletja  (kuhinjski prizidek z odprtim ognjiščem). Ta objekt je eden izmed spomenikov kulturne dediščine v parku. Od tu imamo le še nekaj 100 metrov do našega izhodišča.

ATTRAVERSO IL PARCO

La maggior parte del percorso si svolge nell'area protetta del Parco. Potrete vedere, tra l'altro, la chiesa di Sant'Elena nel paese di Gradišče pri Divači con affreschi del Quattrocento, alcuni notevoli carsismi (tra i quali vale menzionare l'abisso Okroglica, profondo quasi 100 metri), il paese di Škocjan con una splendida vista sulla stretta del fiume Reka, varie raccolte museali e alla masseria Vnckova un interessante elemento architettonico, la "spahnjenca", risalente agli inizi del Seicento.

La maggior parte del percorso si svolge nell'area protetta del Parco. Dal centro accoglienza a Matavun svoltiamo a destra sulla strada bianca che ci porta attraverso Dolnje Ležeče fino a Gradišče pri Divači. Qui si trova la chiesa di Sant'Elena, che porta il nome dell'imperatrice Elena, madre di Costantino il Grande. È nota per gli affreschi della fine del Quattrocento e secondo la tradizione orale sarebbe sorta sul luogo della cappella del castello sul Gradišče (che non esiste più). Poi proseguiamo in parte sulla strada bianca e in parte sulla strada locale verso Betanja e attraverso Škocjan ritorniamo al centro accoglienza a Matavun. Nel paese di Škocjan possiamo fermarci alla chiesa di San Canziano. Dentro la cinta della chiesa si trovano alcune interessanti pietre tombali, i resti del cimitero. Dietro la chiesa si apre una splendida vista sulla stretta del fiume Reka e sui monti Vremščica e Snežnik. Nel paese possiamo vedere anche alcune raccolte museali (raccolta etnologica, archeologica, biologica e geologica e raccolta sulla storia delle esplorazioni delle Grotte di Škocjan), il cimitero del paese con la tomba di Hanke (Anton Hanke fu uno dei maggiori esploratori delle Grotte di Škocjan) e l'entrata nell'abisso Okroglica, profondo quasi 100 metri. È interessante anche la masseria Vnckova nel vicino Matavun con la tipica "spahnjenca" (annesso della cucina con focolare aperto) risalente agli inizi del Seicento. Questa struttura è uno dei monumenti del patrimonio culturale nel Parco. Da qui ci sono solo alcune centinaia di metri fino al punto di partenza.

THROUGH THE PARK

For the most part, the route leads through the immediate protected area of the park. Along the way, in Gradišče pri Divači, you can admire the church of St. Helena with 15th century frescoes, several remarkable karst features – including Okroglica, a pit almost 100 m deep – the village of Škocjan with enchanting views of the Reka gorge and several small museum collections, and the "Vnckova domačija" homestead with an early 17th century kitchen extension known as "spahnjenca".

For the most part, the route leads through the immediate protected area of the park. At the welcome centre at Matavun, turn right and follow the macadam road through Dolnje Ležeče all the way to Gradišče pri Divači. This is where you will find the church of St. Helena, dedicated to the Roman Empress Helena, mother of Constantine the Great. Known for its late 15th century frescoes, according to folk tradition the church was built on the site of the castle chapel at the erstwhile castle in Gradišče. From there, continue along the macadam road and then on the local road towards Betanja, through Škocjan and back to the welcome centre at Matavun. In the village of Škocjan, it is worth stopping at the church of St. Cantianus. Within the church walls there are several interesting headstones, the remains of the former graveyard. From behind the church you can enjoy enchanting views of the Reka gorge and the slopes of Vremščica and Snežnik. Other sights of note in the village include several smaller museum collections (ethnology, archaeology, biology and geology collections, as well as a collection dedicated to the history of cave exploration), the village graveyard with the grave of Anton Hanke (a leading explorer of the Škocjan Caves) and the entrance to Okroglica, a pit almost 100 m deep. Worth visiting in the nearby Matavun is "Vnckova domačija", a traditional homestead with an early 17th century "spahnjenca", a kitchen extension with an open fireplace. The building is one of several cultural heritage monuments in the park. From here it's just a few 100 m back to the starting point.

1

2

BRKINSKI KROG

Ta kolesarska tura vas popelje čez razgibane flišne Brkine preko Vremske doline nazaj do izhodišča v parku. Po ne preveč strmem a dolgem vzponu se boste najprej povzpeli na t.i. slemensko cesto po vrhu Brkinov, s katere se odpirajo prelepi razgledi vse naokoli. Ob sproščujočem spustu proti Vremski dolini boste v Suhorjah, ki so naselbinski spomenik, in Vremskem Britofu lahko spoznali bogato kulturno izročilo teh krajev.

Ta kolesarska tura nas popelje čez razgibane flišne Brkine preko Vremske doline in nazaj do izhodišča v parku Škocjanske jame. Iz sprejemnega centra v Matavunu se spustimo na regionalno cesto ter zavijemo levo. Pot nas pelje skozi Matavun mimo Naklega do križišča za Vareje, Zavrhek in ostale brkinske vasi. Tu zavijemo desno skozi Zavrhek in po makadamski poti nadaljujemo do vasi Barka, ki je poznana po cerkvi Sv. Kancijana in arheoloških najdiščih v okolici. Pri spomeniku padlim med obema svetovnima vojnama zavijemo levo proti Varejam, od tam pa po t.i. "slemenski cesti" mimo Ostrovice do Artviž. Artviže so s 785 metri nadmorske višine najvišja ležeča vas v Brkinih. Pri cerkvi Sv. Socerba (817 m) se nam odpre čudovit pogled proti Divači in Krasu. Od tu pot nadaljujemo proti Tatram, kjer lahko izberemo med dvema možnostima. Če smo že nekoliko utrujeni, zavijemo tu levo in se po lokalni cesti mimo Kozjan spustimo v dolino potoka Padež ter se daljšemu krogu priključimo med Suhorjami in Bujami. V kolikor se odločimo za daljšo različico, pri Tatrah nadaljujemo pot po slemenu Brkinov mimo vasi Rjavče in Gabrk ter na križišču pred Pregarjami zavijemo levo za Prem. Tu zapustimo najvišje dele flišnih Brkinov in se počasi spuščamo nazaj proti Vremski dolini. Tu lahko opazujemo kulturne terase, ki so značilen človekov poseg v pokrajino. Za vasjo Prelože zapustimo regionalno cesto, ter zavijemo levo na makadamsko pot, ki nas pripelje skozi Ostrožno Brdo v Suhorje. Kjer se potok Padež izlije v reko Reko, zapustimo Brkine in pred nami se odpre Vremska dolina. Na glavni cesti Ilirska Bistrica - Divača zavijemo levo in pot nadaljujemo ob reki Reki. V Gornjih Vremah si je mogoče ogledati rojstno hišo pisateljev bratov Magajne, v Vremskem Britofu pa Makselnov portal na Deklevovi hiši, ki priča o nekdanjem bogastvu te družine. Od tu se skozi Škoflje peljemo po že znani poti nazaj do sprejemnega centra v Matavunu.

IL GIRO DEI BRKINI


Questo percorso ciclistico vi porta attraverso le colline marnoso-arenacee dei Brkini e poi lungo la Valle di Vreme verso il punto di partenza nel Parco. Dopo una salita non troppo ripida ma lunga salirete prima sulla cosiddetta "strada della cresta" sulla cima dei Brkini, da dove si aprono bellissime viste in tutte le direzioni. Durante la rilassante discesa verso la Valle di Vreme potrete scoprire a Suhorje, un abitato-monumento, e a Vremski Britof la ricca tradizione culturale di questi luoghi.

Questo percorso ciclistico ci porta attraverso le colline marnoso-arenacee dei Brkini e poi lungo la Valle di Vreme verso il punto di partenza nel Parco Škocjanske jame. Dal centro accoglienza a Matavun scendiamo sulla strada regionale e svoltiamo a sinistra. La strada ci porta attraverso Matavun e lambendo Naklo fino all'incrocio per Vareje, Zavrhek e altri paesi dei Brkini. Qui svoltiamo a destra, passiamo Zavrhek e proseguiamo per una strada bianca fino al paese di Barka, noto per la chiesa di San Canziano e siti archeologici nei dintorni. Giunti al monumento ai caduti nelle due guerre mondiali svoltiamo a sinistra verso Vareje e da lì proseguiamo per la cosiddetta "strada della cresta" ai margini di Ostrovica e fino ad Artviže. Con i suoi 785 metri di altitudine Artviže è il più alto paese dei Brkini. Nei pressi della chiesa di San Servilio (817 m) si apre una bellissima vista verso Divača ed il Carso. Da qui proseguiamo verso Tatre, dove possiamo scegliere tra due possibilità. Se siamo già un po' stanchi, svoltiamo a sinistra e lungo la strada locale, lambendo Kozjane scendiamo nella valle del torrente Padež e raggiungiamo il percorso più lungo tra Suhorje e Buje. Se scegliamo la variante più lunga, dopo Tatre proseguiamo sulla cresta dei Brkini lambendo i paesi di Rjavče e Gabrk e all'incrocio prima di Pregarje svoltiamo a sinistra verso Prem. Qui lasciamo la zona più alta delle colline marnoso-arenacee dei Brkini e scendiamo lentamente verso la Valle di Vreme. Qui possiamo osservare le terrazze artificiali, un tipico intervento umano nel paesaggio. Dopo il paese di Prelože lasciamo la strada regionale e svoltiamo a sinistra su una strada bianca che attraverso Ostrožno Brdo ci porta a Suhorje. Dove il torrente Padež confluisce nel fiume Reka lasciamo i Brkini e davanti a noi si apre la Valle di Vreme. Sulla strada principale Ilirska Bistrica–Divača svoltiamo a sinistra e proseguiamo lungo il fiume Reka. A Gornje Vreme possiamo vedere la casa natale dei fratelli scrittori Magajna, e a Vremski Britof il portale di Makseln nella casa dei Dekleva, una testimonianza della passata ricchezza di questa famiglia. Da qui seguiamo attraverso Škoflje il già noto percorso verso il centro accoglienza a Matavun.

THE BRKINI LOOP

This cycling tour will take you over the flysch hills of Brkini, across the Vremska dolina valley and back to the starting point in the park. A gently sloping but long ascent will bring you to the "ridge road" that leads along the Brkini summits. From here you can enjoy magnificent views in every direction. During the relaxing descent towards the Vremska dolina valley, you will have the chance to discover the rich cultural heritage of Suhorje (an urban heritage monument) and Vremski Britof.

This cycling tour will take you over the flysch hills of Brkini, across the Vremska dolina valley and back to the starting point in the Škocjan Caves park. From the welcome centre at Matavun, take the regional road and turn left. The road will take you through Matavun, past Naklo and to the intersection for Vareje, Zavrhek and other Brkini villages. Take a right through Zavrhek and follow the macadam trail to the village of Barka, known for the church of St. Cantianus and archaeological sites in the surrounding area. At the monument commemorating the fallen in both world wars, take a left towards Vareje and then continue along the "ridge road" past Ostrovica until you reach Artviže. Situated at an altitude of 785 m above sea level, Artviže is the highest village in Brkini. At the church of St. Servilius (817 m) you can enjoy magnificent views over Divača and the Karst. From here, continue towards Tatre, where you can choose one of two options. If you are feeling tired, take a left, follow the local road past Kozjane into the valley of the Padež stream and rejoin the longer route between Suhorje and Buje. If you decide to follow the longer route, continue from Tatre along the Brkini ridge past the villages of Rjavče and Gabrk. When you reach the intersection at Pregarje, turn left towards Prem. You are now leaving the highest part of Brkini and descending slowly back into the Vremska dolina valley. On the way you will see agricultural terraces, a characteristic human mark on the landscape. After leaving the village of Prelože, take a left off the regional road and follow the macadam trail through Ostrožno Brdo to Suhorje. The Brkini region ends where the Padež stream flows into the Reka river and the Vremska dolina valley begins. On the Ilirska Bistrica–Divača main road, take a left and continue alongside the Reka. In Gornje Vreme you can visit the house where the writers France and Bogomir Magajna were born. It is also worth stopping in Vremski Britof to see the Makseln portal on the Dekleva house, a symbol of the family's former wealth. From here, follow the now-familiar road through Škoflje and back to the welcome centre at Matavun.

3
4

5

OKOLI VREMŠČICE

Kolesarski krog okoli Vremščice poteka sprva po njenem južnem pobočju vse do Košanske doline in nato naokoli še po njenem severnem delu. Po enostavnejšem ravninskem delu po Vremski dolini vas od vasi Buje čaka dolg a bogato poplačan vzpon pod sam vrh Vremščice s čudovitim panoramskim pogledom na okolico. Od dišečih in razprostranjenih visokih kraških travnikov vas do vrnitve v civilizacijo loči le še prijeten spust.

Kolesarski krog okoli Vremščice poteka sprva po njenem južnem pobočju vse do Košanske doline in nato naokoli še po njenem severnem delu. Iz sprejemnega centra v Matavunu se spustimo na regionalno cesto ter zavijemo levo; pot nas pelje skozi vasi Matavun, Škoflje, Vremski Britof in Gornje Vreme. Na križišču za Buje in Suhorje zavijemo levo in pot nadaljujemo po lepi makadamski poti skozi gozd vse do Nove Sušice. V Novi Sušici ponovno zavijemo levo in sledimo oznakam ob poti skozi Dolnjo in Gornjo Košano. V Dolnji Košani stoji gotska cerkev Sv. Štefana, ki datira že v pozni srednji vek, med drugo svetovno vojno pa jo je poslikal slikar Avgust Černigoj. Gornja Košana pa se ponaša s cerkvijo Marijinega obiskanja in predstavlja enega najlepših spomenikov kraške poznorenesančne arhitekture. Nato kmalu prispemo do regionalne ceste Divača - Pivka; zavijemo levo in kmalu nato desno proti Volčam. Po dobrih 100 metrih je potrebno ponovno zaviti levo na makadamsko oziroma gozdno pot, ki nas bo sedaj popeljala ob severnem vznožju Vremščice. Ta je s 1027 m je najvišja vzpetina na obrobju Krasa. Že v preteklosti je bila poznana po ovčereji. Danes se le – ta vrača, saj poskušajo s pašo drobnice zaustaviti zaraščanje kraških travišč. Ko zapustimo senco dreves se nam odpre čudovit panoramski pogled na okolico; ob jasnem vremenu lahko v daljavi vidimo morje, pobočje Nanosa in v ozadju tudi višje alpske vrhove. Ko zapustimo pobočja Vremščice, sledimo oznakam ob poti mimo "Treh mostov", letališča Gabrk, skozi vasi Betanja in Škocjan do izhodišča v sprejemnem centru v Matavunu.

INTORNO AL MONTE VREMŠČICA

Il percorso ciclistico intorno al monte Vremščica si svolge dapprima sul suo versante meridionale fino alla Valle di Košana e poi tutt'intorno anche sul suo versante settentrionale. Dopo la più semplice parte pianeggiante lungo la Valle di Vreme, dal paese di Buje in poi vi aspetta una lunga salita fin sotto la cima del monte Vremščica, che è però ripagata dalla magnifica vista panoramica del paesaggio circostante. Tra le distese profumate di prati carsici ed il ritorno alla civiltà c'è solo una piacevole discesa.

Il percorso ciclistico intorno al monte Vremščica si svolge dapprima sul suo versante meridionale fino alla Valle di Košana e poi tutt'intorno anche sul suo versante settentrionale. Dal centro accoglienza a Matavun scendiamo sulla strada regionale e svoltiamo a sinistra; la strada ci porta attraverso i paesi di Matavun, Škoflje, Vremski Britof e Gornje Vreme. All'incrocio per Buje e Suhorje svoltiamo a sinistra e proseguiamo su una bella strada bianca attraverso il bosco fino a Nova Sušica. A Nova Sušica svoltiamo di nuovo a sinistra e seguendo le indicazioni proseguiamo per Dolnja Košana e Gornja Košana. A Dolnja Košana si trova la chiesa gotica di Santo Stefano risalente al tardo medioevo e durante la seconda guerra mondiale affrescata dal pittore Avgust Černigoj. Gornja Košana, invece, vanta la chiesa della Visitazione, che rappresenta uno dei più bei monumenti dell'architettura carsica tardorinascimentale. Proseguendo raggiungiamo presto la strada regionale Divača–Pivka; svoltiamo a sinistra e tra un po' a destra verso Volče. Dopo circa 100 metri bisogna di nuovo svoltare a sinistra su una strada bianca ovvero forestale che ora ci porterà lungo le falde settentrionali del monte Vremščica. Con i suoi 1027 m Vremščica è il più alto rilievo ai margini del Carso. Già in passato il monte era noto per la pastorizia. Oggigiorno questa sta tornando poiché con il pascolo del bestiame minuto si cerca di fermare l'inselvamento dei prati carsici. Quando lasciamo l'ombra degli alberi si apre una meravigliosa vista panoramica sul paesaggio circostante; quando il tempo è sereno possiamo vedere il mare, le pendici del Nanos e in lontananza anche le più alte cime delle Alpi. Dopo aver sceso dalle pendici del Vremščica seguiamo le indicazioni lungo la strada e passiamo vicino ai "Tre ponti"/"Trije mostovi", l'aeroporto di Gabrk, attraverso i paesi di Betanja e Škocjan e torniamo al centro accoglienza a Matavun.

AROUND VREMŠČICA

The cycling loop around Vremščica leads along its southern slope to the Košanska dolina valley and onwards along the northern slope of the mountain. After the easy flat section along the Vremska dolina valley to the village of Buje, there follows the long but extremely rewarding ascent to just below the summit of Vremščica with beautiful panoramic views of the surrounding area. From these vast, fragrant, high-altitude Karst meadows, it's just a pleasant descent back to civilisation.

The cycling loop around Vremščica leads along its southern slope all the way to the Košanska dolina valley and onwards along the northern slope of the mountain. From the welcome centre at Matavun, take the regional road and turn left. The road will take you through the villages of Matavun, Škoflje, Vremski Britof and Gornje Vreme. At the intersection for Buje and Suhorje, take a left and continue along the beautiful macadam trail through the woods until you reach Nova Sušica. In Nova Sušica, take another left and follow the signs along the trail through Dolnja and Gornja Košana. In Dolnja Košana, you can see the Gothic church of St. Stephen, which dates back to the Late Middle Ages; the church interior was painted by the artist Avgust Černigoj during World War II. Gornja Košana boasts the church of St. Mary's Visitation, one of the most beautiful monuments of Late Renaissance architecture in the Karst region. Continuing on your way, you will soon reach the Divača–Pivka regional road; take a left and, shortly after, take a right towards Volče. After some 100 m, take a left and follow the macadam forest trail that will lead you through the northern foothills of Vremščica (1027 m), the highest mountain on the edge of the Karst. In the past, Vremščica was known for its sheep farmers. Today, sheep farming is being taken up again in an attempt to halt the overgrowing of the Karst grasslands. Leaving the shade of the trees, you will be rewarded with beautiful panoramic views of the surrounding area; in clear weather, you can see the sea in the distance, the slopes of Nanos and even some of the taller Alpine peaks in the background. After you leave the slopes of Vremščica, follow the signs along the trail past "Trije mostovi" (Three Bridges) and the Gabrk airport, through the villages of Betanja and Škocjan and back to the starting point at the welcome centre at Matavun.

6

7

DO LIPICE in NAZAJ

Ta pot vas bo popeljala do še ene znamenitosti Krasa - kobilarne Lipica in njenih lipicancev. Med vožnjo po Krasu si boste v Paredu lahko pogledali največjo ledenico daleč naokoli ter v vasi Lokev taborski stolp iz 15. stoletja, ki je služil za obrambo pred Turki. Kmalu se boste skozi južna vrata zapeljali v posestvo kobilarne, kjer travnike poleg lipicancev polepšajo stari hrasti. 

Ta pot nas bo popeljala do še ene znamenitosti Krasa - kobilarne Lipica in njenih lipicancev. Iz informacijskega centra v Matavunu se spustimo na glavno cesto, zavijemo desno ter nato po 100 metrih levo na makadamsko pot, ki nas bo pripeljala v vas Dane pri Divači. Tu sledimo oznakam, se peljemo mimo Pareda. Tik preden prečkamo regionalno cesto Ljubljana - Koper, si lahko pogledamo največjo ledenico na Krasu. Od začetka 19. do prve polovice 20. stoletja so Kraševci z ledom, ki so ga shranjevali v ledenicah, oskrbovali predvsem tržaške mesnice, ribarnice, gostilne in pivovarne. Po prečkanju regionalne ceste pot nadaljujemo po kolovozu, ki nas pripelje do vasi Lokev. Vas naj bi dobila ime po veliki lokvi (kalu), kjer se je nekoč napajala živina. Največja značilnost vasi je taborski stolp, ki je v 15. stoletju služil za obrambo pred turškimi vpadi. Danes je v zgornjem delu stolpa urejen vojaški muzej z zbirko orožja in uniformami. Značilno podobo kraju daje tudi cerkev Sv. Mihaela. Ko pridemo do regionalne ceste Divača - Lipica, zavijemo desno in se zapeljemo skozi vas. Pri pokopališču nadaljujemo v smeri Italije, ter nato pri zaselku Škibini zavijemo desno. Cesta nas bo pripeljala neposredno pred glavno vstopno točko na posestvo kobilarne Lipica. Kobilarna Lipica je zibelka vseh lipicanskih konj na svetu. Njena bogata zgodovina sega v leto 1580. Stoletja se že ponaša s tradicijo vzreje konj čistokrvne pasme. V 60. letih prejšnjega stoletja je odprla klasično šolo jahanja, s katero se še danes udeležuje konjeniških prireditev po vsem svetu. Nazaj v park Škocjanske jame se vrnemo po isti poti.

A LIPICA E RITORNO

Questo percorso ci porterà ad un'altra bellezza del Carso – la scuderia di Lipica (Lipizza) e i suoi cavalli lipizzani. Viaggiando per il Carso, nel paese di Pared potrete visitare la più grande ghiacciaia del territorio, e nel paese di Lokev la torre fortificata del Quattrocento che serviva per la difesa dai turchi. Presto entrerete dalla porta meridionale nella tenuta della scuderia dove i cavalli lipizzani e antiche querce abbelliscono i prati verdi.

Questo percorso ci porterà ad un'altra bellezza del Carso – la scuderia di Lipica (Lipizza) ed i suoi cavalli lipizzani. Dal centro informativo a Matavun scendiamo sulla strada principale, svoltiamo a destra e dopo 100 metri a sinistra su una strada bianca che ci porterà nel paese di Dane pri Divači. Seguendo le indicazioni lambiamo il paese di Pared. Poco prima di attraversare la strada regionale Lubiana–Capodistria possiamo visitare la più grande ghiacciaia sul Carso. Dagli inizi dell'Ottocento fino alla prima metà del Novecento gli abitanti del Carso fornivano il ghiaccio che conservavano nelle loro ghiacciaie soprattutto a macellerie, pescherie, trattorie e birrerie di Trieste. Dopo aver attraversato la strada regionale proseguiamo su una carraia che ci porta al paese di Lokev. Il paese prese il nome da un grande stagno (lokev in sloveno) dove una volta si abbeverava il bestiame. La più grande caratteristica del paese è la torre fortificata che nel Quattrocento serviva per la difesa dalle incursioni dei turchi. Nella parte superiore della torre è oggi allestito un museo militare con una collezione di armi e divise. Nel centro del paese si erge la chiesa di San Michele. Raggiungendo la strada regionale Divača–Lipica svoltiamo a destra e attraversiamo il paese. Nei pressi del cimitero proseguiamo in direzione dell'Italia e poi presso l'abitato di Škibini svoltiamo a destra. La strada ci porterà direttamente davanti al principale punto di accesso alla tenuta della scuderia di Lipica. La scuderia di Lipica è la culla di tutti i cavalli lipizzani al mondo. La sua ricca storia risale al 1580. Già per secoli vanta la tradizione dell'allevamento di cavalli di pura razza. Negli anni sessanta del secolo scorso la scuderia ha aperto una scuola d'equitazione classica con la quale ancora oggi prende parte a manifestazioni equestri in tutto il mondo. Torniamo al Parco Škocjanske jame per la stessa strada.

TO LIPICA and BACK

This route will take you to another famous sight of the Karst region: the Lipica Stud Farm and the Lipizzan horses. Along the way you can see the region's largest ice cave in Pared and a 15th century defence tower from the time of Turkish invasions in the village of Lokev. A short ride later, you will reach the south entrance to the Lipica Stud Farm estate with meadows dotted with Lipizzan horses and beautiful old oak trees.

This route will take you to another famous sight of the Karst region: the Lipica Stud Farm and Lipizzan horses. From the welcome centre at Matavun, take the main road and turn right; after 100 m, take a left onto the macadam trail that will lead you to the village of Dane near Divača. From here, follow the signs and ride past Pared. Just before crossing the Ljubljana–Koper regional road, you can stop to see the largest ice cave in the Karst region. From the early 19th century to the mid-20th century, ice was stored in the Karst ice caves and supplied mainly to butchers, fishmongers, restaurants and breweries in Trieste. After crossing the regional road, continue along the cart track until you reach the village of Lokev, believed to be named after a large water hole (lokev) that was once used to water livestock. Lokev's largest landmark is a defence tower that dates back to the time of the Turkish invasions in the 15th century. Today, the top floors of the tower house a military museum with a collection of weapons and uniforms. The other distinguishing feature of the village is the church of St. Michael. When you reach the Divača–Lipica regional road, take a right and ride through the village. At the graveyard, continue in the direction of Italy and take a right at Škibina. The road will take you directly to the main entrance of the Lipica Stud Farm estate. The original source of all of the world's Lipizzan horses, the Lipica Stud Farm boasts a rich history that dates back to the year 1580, and a centuries old tradition of breeding purebred horses. In the 1960s, Lipica opened a classical riding school whose members still participate in equestrian events around the world. You can return to the Škocjan Caves park along the same route. 

8

Spletni piškotki

Spletno mesto park-skocjanske-jame.si za svoje delovanje uporablja piškotke. Prosimo označite, za katere dovolite hranjenje (O piškotkih)