Projekti in raziskave

Ena od pomembnejših dejavnosti parka je med drugim vzpodbujanje in organiziranje raziskovalnega dela, ter sodelovanje pri njem. Po različnih inventarizacijah, ki so bile narejene ob ustanovitvi parka, so sedaj osnovne težnje k vzpostavitvi trajnega monitoringa, s čimer se bo vzpostavil dovolj dober sistem spremljanja stanja.
Vse parametre je namreč smiselno spremljati skozi daljše obdobje, tako da se lahko negativne učinke na okolje hitro opazi in se temu primerno odreagira, oziroma sprejme določene ukrepe za ublažitev le teh. V ta namen se redno spremlja stanje na različnih področjih: kvaliteta in količina vode v jami, mikroklima v jami, rastlinstvo in živalstvo na površju, živalstvo v jami, razpoke v jami in stenah udornic, vpliv prizemnega ozona na površju. Za doseganje teh ciljev se park redno prijavlja na različne projektne razpise (mednarodne in domače), s čimer poizkušamo pridobiti sredstva za nakup drage opreme, ureditev infrastrukture in predstavitev rezultatov širši javnosti. Poleg tega nekateri projekti predvidevajo tudi dodatne zaposlitve na projektnem delu.

Projekti v teku


Trenutno je PŠJ vključen v več mednarodnih in domačih projektov, s katerimi si pomagamo pri izpolnjevanju dolgoročnih upravljavskih ciljev in nalog.

Trenutno aktivni projekti so:

ReNature SLO    

ReNature (Obnova mreže mokrišč in travišč, pomembnih za Natura 2000 in druge zavarovane vrste in habitatne tipe v Biosfernem območju Kras in porečje Reke ter Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera), Finančni mehanizem EGP 2014-2021


PŠJ je nosilec projekta ReNature - Obnova mreže mokrišč in travišč, pomembnih za Natura 2000 in druge zavarovane vrste in habitatne tipe v Biosfernem območju Kras in porečje Reke ter Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera.

Projekt se izvaja v okviru programa blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, v sklopu Izboljšano upravljanje ekosistemov pod pritiskom zaradi podnebnih sprememb - Boljša usposobljenost za upravljanje ekosistemov. Sofinancirajo ga Islandija, Lihtenštajn in Norveška s sredstvi Finančnega mehanizma EGP 2014 -2021 (https://www.norwaygrants.si/) ter Republika Slovenija. Več.

Skupaj s partnerji, Občino Pivka, Fakulteto za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem (FAMNIT), Veterinarsko fakulteto Univerze v Ljubljani ter Norveškim inštitutom za raziskovanje narave bomo obnovili 45 ha travnikov in visokodebelnih sadovnjakov ter 8 kalov in velban studenec.

Kontakt: Manca Černigoj (05 70 82 107)

Več: Facebook, Instagramlogotip za kras (1)

ZA KRAS (Zagotavljanje primerne rabe kraških travišč in ostenij za ohranjanje izbranih habitatnih tipov in vrst na območju Nature 2000 »Kras«), ESRR

PŠJ je vodilni partner kohezijskega projekta ZA KRAS, ki je namenjen izboljševanju stanja okolja na območju Natura 2000 Kras. Na odkupljenih zemljiščih smo uvedli strog režim za zaščito plašnih vrst ptic in netopirjev. Veliko uharico varujemo pred električnim udarom z izolacijo nevarnih daljnovodov. V vaseh nad Škocjanskimi jamami smo zgradili kanalizacijsko omrežje. S kraške gmajne v sodelovanju s kmeti odstranjujemo zarast, da bi se tja vrnile vrste odprte krajine. Obnovili smo nekaj kalov, ki jih že uporabljajo lokalne populacije dvoživk. Varovano območje bomo predstavili v dveh filmih, knjigi in prenovljeni muzejski zbirki.
Kontakt: Flora Pečar (koordinatorka projekta), 05 70 82 144.


GeoKarst logo

GeoKarst (Vzpostavitev čezmejnega geoparka na Krasu), Interreg ITA-SLO 2014-2020

PŠJ je projektni partner projekta GeoKarst – Vzpostavitev čezmejnega geoparka na Krasu, ki je del programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020.
Cilj projekta je ustanovitev čezmejnega geoparka na Krasu, vodilni partner pa je Občina Sežana. Javni zavod Park Škocjanske jame sodeluje pri aktivnostih, povezanih z ustanavljanjem geoparka, njegova osrednja aktivnost pa je priprava projektne dokumentacije ter logističnega, strateškega in komunikacijskega načrta za poslovno-informacijski center Vrata Krasa, ki bo logistično središče in vstopna točka za obiskovalce nastajajočega čezmejnega geoparka na Krasu.
Kontakt: 05 70 82 100

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Slovenski terminološki slovar svetovne dediščine, SNKU

- Priročnik za označevanje BO na območju Slovenije, SNKU

- Priporočila za komuniciranje BO v Sloveniji, SNKU

- Biosferna območja Slovenije – LAS

- Krasnost Krasa in Brkinov – LAS

- INOP Kras – Štanjel, ESRR

Pretekli projekti

PŠJ je bil doslej vključen kot vodilni partner ali kot partner v skoraj štiridesetih projektih. Z njihovo pomočjo si je zgradil in obnovil veliko jamske, parkovne in druge infrastrukture, nakupil veliko opreme za interpretacijo in spremljanje stanja ter nudil zaposlitve številnim projektnim delavcem.

V tabeli je seznam glavnih projektov s pomembnejšimi dosežki, v katerih je PŠJ od leta 1997 sodeloval:


 

Projekt (akronim)

Program

Obdobje trajanja

Pomembnejši dosežki

1

Reka Reka: Od Snežnika do morja

PHARE

1999-2000

 • Zasnova mreže šol PŠJ
 • Analize kakovosti Reke od izvirov do izliva Timave v Jadransko morje

2

Načrt upravljanja

PHARE

1999-2000

 • Zasnova Programa varstva in razvoja (Načrta upravljanja) za PŠJ

3

Raziskovanje in arhiviranje arheoloških ter paleontoloških najdb

PHARE

1999-2000

 • Navezava stikov z različnimi strokovnjaki ter institucijami doma in v tujini na področju arheologije
 • Pregled nekaterih arheoloških zbirk ter depojev na Dunaju in v Trstu
 • Paleontološke raziskave sedimentov v PŠJ

4

Učna pot

PHARE

2002-2003

 • Postavitev učne poti Škocjan okoli Velike in Male doline ter skozi vasi v parku (Betanja, Škocjan, Matavun) 

5

PSJ - Info

Interreg Slo-Ita

2005-2006

 • Prenova sprejemnega centra
 • Predstavitev Krasa, vplivnega območja PŠJ, preostalih zavarovanih območij v Sloveniji ter zavarovana območja v Alpah
 • Tečaj za prostovoljne naravovarstvene nadzornike 

6

MPR

Interreg Slo-Ita

2005-2007

 • Nakup, postavitev in meritve osnovnih fizikalnih parametrov v jamah podzemnega toka Reke med Škocjanskimi jamami in izviri Timave
 • Izvedba sledilnega poskusa na Reki
 • Biološke in kemijske analize vode
 • Nakup in postavitev dežemerov na Krasu 

7

Škocjanski zatok – učilnica v naravi

Interreg Slo-Ita

2005-2007

 • Sodelovanje pri izdelavi načrta interpretacije za naravni rezervat Škocjanski zatok

8

Mokrišča tudi jutri

Ramsar SGF Projects

2005-2006

 • Izdelava pedagoškega materiala in pripomočkov (delovni listi)
 • Predstavitev pomena trajnostnega razvoja in biodiverzitete za mokrišča in ljudi
 • Izobraževanje mentoric o pomenu ohranjanja mokrišč
 • Ustanovljena mreža kraških mokrišč

9

Natura 2000 za boljšo kakovost življenja

Interreg Slo-Ita

2006-2008

 • Organizacija delavnice v sklopu mreže jadranskih mokrišč Adriawet
 • Izdelava spletne strani 

10

PSJ - upravljanje

Interreg Slo-Mađ-Hrv

2007-2008

 • Izdelava skupnega promocijskega materiala
 • Izdelava spletnih strani
 • Inventarizacija nadzemnih ekosistemov
 • Kartiranje habitatov

11

ALPENCOM

Interreg IIIB - Alpe

2005-2007

 • Izdelava virtualnega preleta čez zavarovana območja (ViViTo)
 • Odkup virtualnih fotografij Škocjanskih jam
 • Izdelava skupnih razglednic in drugih publikacij 

12

Vlaganja v turistično infrastrukturo

ESRR

2009-2011

 • Obnova poševnega dvigala
 • Obnova turistične infrastrukture v mahorčičevi in Mariničevi jami ter Mali dolini

13

Climaparks

Interreg Slo-Ita

2010-2013

 • Izveden monitoring ptic, podzemne favne
 • Izvedena ocena stanja glacialnih habitatov in termofilnih vrst
 • Izdelan osnutek modela jamske mikroklime
 • Digitalizacija tlorisne karte ŠJ
 • Izvedene številne raziskave v jami
 • Prirejen program za spremljanje naravnih vrednot 

14

Vlaganja v obnovo turističnih poti v Tihi in Šumeči jami ter izgradnja info točke na sprejemnem centru

ESRR

2013-2015

 • Prenovljena turistična infrastruktura v Tihi in Šumeči jami
 • Vzpostavljena kontrola vhoda in izhoda iz jame
 • Dograjen sprejemni center s kontrolno sobo za spremljanje obiska v jami

15

Monitoring svetovne dediščine

UNESCO

2011-2012

 • Spletna stran s kratko predstavitvijo lokacij
 • Izdelana podatkovna baza z možno rabo za poročanje različnim konvencijam in izvedbo preglednih študij
 • Izvedba ocene stanja vrednot in identitete svetovne dediščine in zbiranje podatkov

16

Living Landscape

Interreg Slo-Ita

2012-2015

 • Ustvarjena in predstavljena gradiva za spoznavanje in valorizacijo svetovno znanega, a neizkoriščenega potenciala kraške krajine, in obenem gradiva, ki bodo podlaga za odločanje na področju ohranjanja in razvoja Krasa (aktualna vprašanja o parkovni ureditvi, vpis v UNESCO)

17

Škocjan-Risnjak

Interreg Slo-Hrv

2013-2014

 • Izdelana čezmejna primerjalna analiza kazalcev upravljanja voda s priporočenimi ukrepi za deležnike na obeh straneh meje
 • Izveden sledilni poskus za natančnejšo določitev razvodnic in oceno ogroženosti vodnih virov
 • Raziskave izvira Kolpe
 • Izobraževanje in ozaveščanje javnosti 

18

To Do It

Comenius Regio

2012-2013

 • Vzpostavljeno partnerstvo med regijama in deležniki v posameznih Biosfernih območjih (Švedska-Slovenija)
 • Ogledi primerov dobre parkse v obeh državah
 • Vzpostavitev mreže med šolami, ki so vključene v projekt
 • Vključitev lokalne skupnosti v izobraževanje za trajnostni razvoj
 • Izobraževanje učencev in urjenje učiteljev na temo trajnostnega razvoja, s poudarkom na vzgoji za odgovornosti.

19

Program MAB

SNKU

 

 • Večletna izvajanja programa v BOK (izdelave kart, članki, filmi, znamka, kongresi mladih, aktivnosti z mrežo šol, koordinacija dela odborov, projektno delo s fakultetami, strokovni seminarji, raziskave, strokovna izobraževanja, ambasadorji BOK, delavnice, monitoringi, ure pravljic …) 

20

Roof of Rock

Interreg IPA - Jadran

2012-2015

 • Spletna in mobilna GIS aplikacija s povezavo podatkov o uporabi gradbenega kamna v arhitekturne namene, izrabo naravnih virov ter izkoriščanju le tega na trajnosten način
 • Smernice za skupno upravljanje potencialnih virov gradbenega kamna v povezavi z naravno dediščino
 • Ozaveščanje širše javnosti o pravilni rabi kamna v gradbene namene
 • Niz publikacij za strokovno javnost
 • Promocijski film
 • Strokovni posveti, okrogle mize 

21

Škocjanska okapnca

LAS

2012-2015

 • Promocijsko izobraževanje za zagotavljanje primerne rabe naravne in kulturne dediščine v povezavi s šolami in mladino
 • Film o raziskavah v Škocjanskih jamah v 19. stoletju 

22

Projekti SNKU

SNKU

 

 • Stoletnica prvega celovitega načrta Škocjanskih jam
 • Tridenvni tabor za mlade na treh različnih lokacijah svetovne dediščine
 • Izdelava maskot, stripa in filma o svetovni dediščini v Sloveniji
 • Oblikovanje logotipa in izdelava spletne strani za lokalitete svetovne dediščine v Sloveniji
 • Izdaja publikacije Kronika raziskovanj in turističnega obiska Škocjanskih jam Matjaža Puca in Škocjanski jamski svet Friedricha Müllerja
 • Izdelava filma Ohranjajmo spomine na svetovno dediščino
 • Izdelava oblikovalske zasnove svetovne dediščine 

23

Projekti z univerzami

Po praktični poti do znanja

2015

 • Izdelava lišajske karte
 • Izdaja publikacije Zdravilna zelišča
 • Študija pojavnosti novih ekosistemov

24

MobiTour

Interreg Slo-Ita

2017-2020

 • Priprava novih planov mobilnosti in povečana uporaba nizkoogljičnih prevoznih sredstev
 • Izdelan in sprejet trajnostni načrt urbane mobilnosti
 • Vzpostavitev sistema uporabe trajnostnih oblik prevoza med posameznimi turističnimi destinacijami
 • Nabava električnih vozil
 • Postavitev sončne elektrarne 

25

KRASn'KRŠ

Interreg Slo-Hrv

2017-2019

 • Postavitev nove tematske poti med Škocjanom in Gradiščem pri Divači na temo kontaktnega krasa
 • Preureditev geološke zbirke v krasoslovno zbirko v Delezovi domačiji
 • Vzpostavljena čezmejna trajnostna turistična destinacija – KarstTrail produkti 

26

Krasoslovne raziskave

ARRS

2017-2020

 • Vzpostavljen monitoring jamske mikroklime za spremljanje vpliva turističnega obiska na jamsko okolje
 • Preučevanje starosti jamskih sedimentov
 • Raziskave spreminjanja CO2 vzdolž turističnega dela jame
 • Geološke raziskave na površju
 • Meritve odlaganja sige na ponvicah
 • Monitoring prašnih delov v jami
 • Raziskave v zvezi z lampenfloro ob svetilih v jami 

27

Projekti LAS

ESRR

 

 • Izdelana strategija razvoja turizma Krasa in Brkinov
 • Večdnevni butični paketi
 • Razvita nekajurna doživetja
 • Dediščinski programi
 • Izdelava filma Škocjanska okapn'ca o zgodovini raziskovanja Škocjanskih jam
 • Spodbujanje sonaravnega kmetovanja in lokalne samooskrbe

logotip projekta ENGREEN 

ENGREEN – Krepitev zelene infrastrukture v čezmejni kulturni krajini, Interreg Slo-Ita

PŠJ je vodilni partner projekta ENGREEN - Krepitev zelene infrastrukture v čezmejni kulturni krajini IT-SI, ki je del programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020.
Glavni cilj projekta je spodbujati čezmejno sodelovanje za zagotovitev dobrega stanja ohranjenosti evropsko pomembnih in drugih zavarovanih vrst, vezanih na zeleno infrastrukturo v čezmejni kulturni krajini Slovenije in Italije. Čezmejno sodelovanje je nujno za povezovanje mreže zelene infrastrukture in varstvo vrst/habitatov na obeh straneh meje.
V okviru projekta bomo znotraj Parka Škocjanske jame obnovili tri kale in vsaj 250m suhih zidov. Velik poudarek bomo namenili tudi izobraževanju in ozaveščanju lokalnega prebivalstva in drugih deležnikov ter prenosu dobrih praks.
Kontakt: lahko nam pišete na Renata Rozman (vodja projekta), Manca Černigoj (koordinatorka projekta) ali pokličete 05 70 82 126.

Raziskave

Raziskave v PŠJ so namenjene k boljšemu poznavanju naravnih procesov in kulturne dediščine ter s tem prispevajo k bolj kvalitetnem upravljanju Škocjanskih jam z okolico kot zavarovanega območja, svetovne dediščine, podzemnega mokrišča in biosfernega območja.

Spodaj si lahko pogledate nekaj pomembnejših raziskav po posameznih dolgoročnih upravljavskih ciljih, s katerimi uresničujemo Program varstva in razvoja Parka Škocjanske jame.


1. Cilj: Ohranjanje Škocjanskih jam in drugega podzemnega sveta

Ocena stanja in vzpostavitev monitoringa v prenikli vodi v sistemu Škocjanskih jam, 2013 (pdf)
- Strokovne podlage za izdelavo načrta conacije Škocjanskih jam, 2020 (pdf)

2. Cilj: Ohranjanje ugodnega stanja naravnih vrednot, živalskih in rastlinskih vrst ter habitatnih tipov

- Stanje reke Reke, vpliv turizma na jamski habitat v turističnem delu Škocjanskih jam, pregled stanja lampenflore in svetovanje pri omejevanju njene rasti, 2017 (pdf)
- Spremljanje kakovosti vode reke Reke, 2016 (pdf)

3. Cilj: Sodelovanje pri varstvu kulturne dediščine

4. Cilj: Razvijanje okolju prijaznega obiskovanja in širjenje zavesti o parku

- Ekosistemske storitve v Regijskem parku Škocjanske jame, 2011 (pdf)
- Nosilna zmogljivost za naravno vrednoto Škocjanske jame, 2020 (pdf)

5. Cilj: Krepitev vključevanja lokalnega prebivalstva pri razvoju dejavnosti in aktivnosti v parku

- Anketiranje obiskovalcev Škocjanskih jam, 2010 (pdf)

6. Cilj: Krepitev vloge upravljavca parka na vplivnem in prehodnem območju

- Študija o vplivu nekdanjega odlagališča Globovnik na Škocjanske jame, 2018 (pdf)
- Hidrogeografske značilnosti in kakovostno stanje vodotok v povirju Reke, 2014 (pdf)

Spletni piškotki

Spletno mesto park-skocjanske-jame.si za svoje delovanje uporablja piškotke. Prosimo označite, za katere dovolite hranjenje (O piškotkih)