Izobraževanja za jamske vodnike

USPOSABLJANJE IN PREVERJANJE USPOSOBLJENOSTI ZA JAMSKE VODNIKE ZA VODENJE PO ODPRTIH JAMAH, KI SO UREJENE ZA TURISTIČNI OBISK

Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija (v nadaljevanju Park Škocjanske jame), ki je bil s sklepom takratnega Ministrstva za kmetijstvo in okolje št. 35602/37/2013/5 z dne 23. 12. 2013 imenovan kot pooblaščena organizacija za izvajanje usposabljanja in preverjanja usposobljenosti za jamske vodnike za vodenje po odprtih jamah, ki so urejene za turistični obisk.

Pravna podlaga za izvajanje navedenega izobraževanja je 42. člen Zakona o varstvu podzemnih jam
(Uradni list RS, št. 2/04, 61/06 – ZDru-1, 46/14 – ZON-C in 21/18 – ZNOrg) in Pravilnik o usposobljenosti za jamske vodnike za vodenje po odprtih jamah, ki so urejene za turistični obisk (Uradni list RS, št. 77/08).

Park Škocjanske jame razpisuje tečaj za usposabljanje in roke za izpit za preverjanje usposobljenosti za jamske vodnike za vodenje po odprtih jamah vsako leto konec januarja.

Razpis je v tem obdobju objavljen na tej spletni strani pod rubriko novice.

Usposabljanje obsega okoli 20 ur teorije in 20 ur prakse, če bodo epidemiološke razmere to dovoljevale. Sicer bo praktični del izveden naknadno, ko bo to mogoče. Ob zaključku usposabljanja poteka preizkus usposobljenosti, ki obsega teoretični del (2 uri) in praktični del (4 ure – vsak prispeva svoj delež k skupnemu nastopu v jami). Cena usposabljanja, ki vključuje tudi udeležbo na preverjanju usposobljenosti, je vsako leto sproti določena.

Fizičnim osebam, ki že pet let vodijo obiskovalce po jamah, urejenih za turistični obisk, ni treba opraviti usposabljanja za vodenje po jamah, morajo pa opraviti izpit. Dokazila o izpolnjevanju pogojev mora kandidat obvezno priložiti k prijavnici na izpit. Kot dokazilo velja izjava delodajalca ali upravljavca jam in mora biti razvidna iz uradnih evidenc.
Cena preverjanja usposobljenosti (za tiste jamske vodnike, za katere ni nujno, da opravijo usposabljanje, ker imajo dovolj delovnih izkušenj, kot to predvideva pravilnik …) je zgolj strošek izpita.

PRIJAVE NA USPOSABLJANJE

Prijave na usposabljanje sprejemamo po e-pošti: #EM#746e6f627e2b7c687a646b654c7d7d653e767d653a667f#EM# ali #EM#7072684374766c296f667c257f64#EM#, kjer dobite tudi dodatne informacije glede poteka usposabljanja in preverjanja usposobljenosti. Lahko pa se obrnete tudi na poštni naslov Park Škocjanske jame, Slovenija, Škocjan 2, 6215 Divača.

Kandidati se morajo na predavanja prijaviti preko tega obrazca: Prijavnica ZA TEČAJ USPOSABLJANJA ZA JAMSKE VODNIKE ZA VODENJE PO ODPRTIH JAMAH.pdf.

PRIJAVE NA IZPITNE ROKE IN POGOJI

Rok za prijave na prvi rok izpita za preverjanje usposobljenosti je 30 dni pred izpitom.
K izpitu lahko pristopi kandidat, ki je polnoleten, je obiskoval predavanja (ki bodo v primeru zooma tudi snemana in si jih bo mogoče ogledati naknadno) in terenske vaje v 75 %, pripravil seminarsko nalogo in poravnal stroške usposabljanja in izpita.

Kandidati se morajo na izpit prijaviti preko tega obrazca: Prijavnca izpit ZA JAMSKE VODNIKE2.pdf.

Izpit je sestavljen iz seminarske naloge, teoretičnega in praktičnega dela. Znanje kandidata na teoretičnem in praktičnem delu izpita se oceni z oceno »uspešno« ali »neuspešno«. Izpit opravi kandidat, ki prejme oceno »uspešno« pri preverjanju znanja iz vseh delov izpita.
Kandidat, ki ni opravil izpita, se lahko ponovno prijavi na naslednji izpitni rok, da opravi celotni izpit ali samo praktični del izpita, če je uspešno opravil teoretični del izpita.

Plačilo naj bo izvedeno na javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija, Uprava RS za javna plačila, Urad koper, TRR SI56 0110 0603 0254 323 SWIFT BSLJ SI2X, namen: OTHR plačilo usposabljanja in/ali preverjanja usposobljenosti za jamske vodnike s sklicem 00 11690151.

LOKACIJA USPOSABLJANJA IN OPRAVLJANJA IZPITA


Teoretični del usposabljanja in izpit bo potekal v Kongresno promocijskem centru Parka Škocjanske jame, domačija Pr' Nanetovh , Matavun št. 8 oz. po Zoomu, kjer kandidati prejmejo povezava za prisostvovanje in/ali si jih lahko ogledajo naknadno.

Del programa in ocene usposabljanja je tudi seminarska naloga, ki jo bodo udeleženci oddali po elektronski pošti najkasneje 5 dni pred pristopom na izpit (vsaj 4 strani). Za izdelavo seminarja so predvidene najmanj 3 ure samostojnega dela. Podrobnejša navodila za izdelavo seminarskega dela bodo kandidati prejeli na usposabljanju.

Za vsak rok je predvidena omejitev največ 12 kandidatov. Kandidati bodo o opravljanja izpita obveščeni najkasneje 14 dni pred samim izpitom.

Lokacija opravljanja praktičnega dela izpita: Škocjanki jamski splet, začetek v Informativnem centru Parka Škocjanske jame, Matavun št. 12

PREDVIDENE TEME IN VSEBINE TERENSKEGA DELA:

1. Predstavitev udeležencev, programa in poteka izobraževanja
2. Krasoslovje v luči mednarodne pomembnosti
3. Varstvo narave in predstavitev parkov v Sloveniji in v svetu
4. Varstvo naravnih vrednot s poudarkom na jamah
5. Nastanek in razvoj kraških pojavov
6. Poznavanja jam v Sloveniji in v svetu
7. Zgodovina in organiziranost jamarstva
8. Geologija krasa
9. Rastline in živali Krasa
10. Speleobiologija
11. Onesnaženost krasa
12. Nastanek jam, meteorologija in kemizem krasa
13. Retorika in poslovni bonton
14. Interpretacija narave, didaktika, pedagogika in psihologija vodenja
15. Jame in turistična ponudba
16. Kulturna dediščina v jamah – arheološki pomen Škocjanskih in ostalih jam
17. Svetloba, osvetljevanje, zaznavanje in prilagajanje
18. Simuliranje vodenja po jamah , varstva pri delu, nesreče + terenska ekskurzija Škocjanski jamski splet
19. Obisk Notranjskega muzeja krasa in muzeja krasa Expo v Postojni
20. Terensko delo: Vsebine za pridobitev znanja in veščin za zagotovitev jamam neškodljivega obiskovanja - terenski ogledi Škocjanskih jam, Divaške jame, Vilenice, Izviri Timave, kraški vodovod, Velika jama v Briščikih …

Podroben razpored usposabljanja je vsako leto priložen razpisu izobraževanja pod rubriko novice. Pri vseh predavanjih je predavateljem prepuščena odločitev, da lahko vsebino podajajo tudi na terenu. Možne so zamenjave predavateljev zaradi zasedenosti ali nepredvidene odsotnosti brez predhodnega opozorila. Možne so tudi spremembe teoretičnega in praktičnega dela programa zaradi različnih vzrokov.

Pripravil vodja izobraževanja:
Tomaž Zorman

Spletni piškotki

Spletno mesto park-skocjanske-jame.si za svoje delovanje uporablja piškotke. Prosimo označite, za katere dovolite hranjenje (O piškotkih)