Odbori in ambasadorji

Skladno s poslanstvom UNESCO programa MAB, v okviru programa participacije javnosti, na našem biosfernem območju delujejo tematski odbori in ambasadorji, ki so namenjeni neposrednemu vključevanju lokalnega zainteresiranega prebivalstva v udejanjanje nalog varstva in razvoja tega območja.

Odbor za varstvo narave

Delovanje odbora je usmerjeno v dvig ozaveščenosti lokalne skupnosti v zvezi s pomenom naravnih vrednot, ekosistemskih storitev in varstva biotske pestrosti. Člani se na svojih srečanjih pogovarjajo o aktualnem stanju v BOK in PR, kratkoročnih in dolgoročnih rešitvah okoljskih problemov, varstvu vrst, habitatov in ekosistemov ter z možnostjo širjenja znanja in interpretacije širši skupnosti.

V odboru sodelujejo domačini, prebivalci vplivnega in tranzicijskega območja, lovci, gozdarji, ribiči, gobarji, gasilci, strokovnjaki s področja ekologije in naravovarstva; predstavniki PŠJ kot upravljavec BOK in PR.

Vizija:
Odbor za varstvo narave v Biosfernem območju Kras in porečje Reke združuje ljudi, ki se odlikujejo po predani skrbi za ohranjanje biološke pestrosti na vseh nivojih, s svojim delovanjem ohranjajo ekosistemske storitve in ohranjajo njihovo kakovost na visokem nivoju. S spodbujanjem demokratičnega dialoga med deležniki in strokovnimi podlagami iz ekologije, ekonomije, sociologije, si prizadeva za uveljavljanje najboljših rešitev. Člani združujejo strokovno in tradicionalno znanje pri izvajanju principov trajnostnega razvoja ter z rezultati svojega dela vplivajo na lokalno politiko razvoja in navdihujejo upravljavske strukture tudi zunaj meja Biosfernega območja Kras in porečja Reke.

Dolgoročni cilji:

- razviti moderen in kakovosten način kontinuiranega ozaveščanja javnosti
- spodbujati članstvo in delovanje kot častno in plemenito funkcijo vsakega posameznika, ki živi in dela na območju Biosfernega območja Kras in porečja Reke
- spodbujanje in sodelovanje pri dejavnostih varstva in tradicionalnih načinov rabe naravnih virov

Predsednica:
Sitka Tepeh
Koordinator za PŠJ: Tomaž Zorman, #EM#746e6f627e2b7c687a646b654c7d7d653e767d653a667f#EM#

Glavne aktivnosti in dosežki:
Sodelovanje pri monitoringu netopirjev in popisu orhidej
Izdelovanje gnezdilnic
Izvedba akcije Pomagajmo žabicam
Izobraževanje na različnih predavanjih
Sodelovanje na čistilnih akcijah
Obveščanje javnosti preko občinskih glasil
Podpora in pomoč naravovarstveni službi PŠJ
Publikacija "Orhideje v parku Škocjanske jame"

Odbor za varstvo kulturne dediščine

Delovanje odbora je nadgradnja prizadevanj PŠJ za učinkovito in kakovostno ohranjanje, varstvo in popularizacijo najširše razumljene kulturne dediščine na območju BOK in PR, ki se je izkazala skozi vrsto dejavnosti. Člani odbora bodo pridobivali kakovostno znanje za aktivno participacijo na področju vrednotenja, popularizacije, upravljanja kulturne dediščine na območju BOK in PR in njenega ponovnega smiselnega vključevanja v vsakdanje življenje lokalnih skupnosti. Z dvigovanjem pozitivnega odnosa do kulturne dediščine in s tem lastne identitete bodo prispevali k ohranjanju kulturne raznovrstnosti.

V odboru sodelujejo domačini, prebivalci vplivnega in tranzicijskega območja, strokovnjaki s področja varstva kulturne dediščine, humanistike; predstavniki PŠJ kot upravljavec BOK in PR.

Vizija:
Odbor za kulturno dediščino podaja pobude za aktivno in inovativno varstvo kulturne dediščine na območju BOK in delo izvaja v skladu s smernicami za trajnostni razvoj. Postopki dela in rezultati so pridobljeni v dobrobit lokalne in širše skupnosti. Izobraževanje s področja komunikacije in interpretacije ter trajnostnega razvoja, poleg strokovnih vsebin, narekuje vključevanje skupnosti z lastnim delom in upravljanjem obnovljenih objektov ter novo vzpostavljenih struktur, ki spodbujajo ohranjanje kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji:

- spodbujati aktivno varstvo kulturne dediščine s strani lokalnih skupnosti
- spodbujati pozitiven odnos lokalnih skupnosti do lastne kulturne dediščine v najširšem pomenu
- spodbujati trajnostni razvoj območja, ki gradi na najširše razumljeni lokalni kulturni dediščini
- razviti moderen in kakovosten način kontinuiranega izobraževanja
- spodbujati članstvo in delovanje kot častno in plemenito funkcijo vsakega posameznika, ki živi in dela na območju Biosfernega območja Kras in porečja reke

Predsednica: Špela Prunk
Koordinatorica za PŠJ:
Darja Kranjc, #EM#64607069652b6d75696760684c7d7d653e767d653a667f#EM#

Glavne aktivnosti in dosežki:
Razstava »Vodni viri in Južna železnica na Biosfernem območju Kras in porečju Reke«
Projekt Arheologija za vsakogar
Pregledna razstava članov odbora o drobcih kulturne dediščine na BOK "Naše dragocenosti"
Koncert MePZ Divača v cerkvici sv. Helene na Gradišču
Fotografska razstava "Pripoved mlinov v objemu reke Reke danes"
Dediščinski pohodi po cerkvicah na vzhodnem delu BOK in PR "Romanja k fari"
Ozaveščevalne zloženke za prebivalce BOK in PR izdelane v okviru strokovnih delavnic vezanih na posamezne segmente kulturne dediščine
Video dokumentiranje pod naslovom "Impresije epidemije"
Virtualna fotografska razstava "Šege in navade ter gospodarska znanja in veščine v porečju Reke"

Odbor za trajnostni turizem

Odbor za turizem se ukvarja s kakovostno promocijo in izvajanjem trajnostnega turizma v BOK in PR. V letu prvi polovici leta 2014 je bil že izveden prvi sestanek z glavnimi izvajalci turistične dejavnosti iz osrednjega in tranzicijskega območja BOK in PR.
Svoje delovanje bo odbor usmeril v trajnostni turizem na območju BOK, skupaj bodo člani iskali inovativne rešitve za promocijo, skupno delo in finančne spodbude za uvajanje promocije naravnih vrednot in kulturne dediščine.

V odboru sodelujejo izvajalci turistične dejavnosti na območju Biosfernega območja Kras in prečja Reke; strokovnjaki s področja trajnostnega turizma; predstavniki PŠJ kot upravljavec BOK in PR.

Vizija:
Odbor za turizem ima vzpostavljen kakovosten, trajnostno-sonaraven, socialno in ekonomsko smotrno upravljan sistem delovanja, ki se izvaja na nivoju posameznih ponudnikov in izvajalcev. Je model tovrstnega turističnega razvoja na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni, ki omogoča ohranjanje biotske pestrosti in ekosistemskih storitev ter prispeva h kakovostnemu ohranjanju in upravljanju le-teh.

Dolgoročni cilji:
- vzpostavitev partnerstev med izvajalci in BOK in PR, podpis sporazuma o trajnostno-sonaravnem upravljanju dejavnosti
- ekonomska korist lokalnih izvajalcev dejavnosti od turizma
- vzpostavitev inovativne sheme financiranja ohranjanja biološke pestrosti in kulturne dediščine

Predsednica: Irena Iskra Miklavčič
Koordinatorica za PŠJ: Jana Martinčič, #EM#6b6e6f6676666f6664684a7b7f6720687f673c607d#EM#

Glavne aktivnosti in dosežki
Vzpostavitev skupne promocije lokalne hrane, z izdelavo menija BOK in PR
UNESCO-va konjeniška pot in predstavitev lipicancev

Odbor za podjetništvo

V želji po kakovostnem posredovanju informacij o izvajanju dejavnosti in upravljanju biosfernega območja, bo odbor deloval s ciljem kontinuiranega izobraževanja, dviga ozaveščenosti deležnikov in promocije ter uvajanja principov trajnostnega razvoja v izvajanje dejavnosti na lokalnem nivoju. Skupaj se bodo poiskale projektne ideje za oživitev ekonomske, socialne in kulturne komponente v družabnem življenju na območju ter prizadevanji za dvig kakovosti življenja ljudi lokalne in širše skupnosti.

V odboru sodelujejo izvajalci servisnih dejavnosti na območju Biosfernega območja Kras in porečja Reke, mehaniki, avtoprevozniki, drugih obrti, prisotni v obrtnih conah pri Divači, izvajalci družbenih dejavnosti na območju BOK in PR, strokovnjaki s področja trženja, ekonomije; predstavniki PŠJ kot upravljavec BOK in PR.

Vizija:

Odbor za podjetništvo je ustvaril model za izvajanje trajnostnega razvoja v podjetniški dejavnosti na območju BOK in PR in predstavlja zgled za širšo nacionalno in mednarodno skupnost. S spodbujanem odgovornega ravnanja in socialnega podjetništva aktivno oblikuje dejavnosti za dvig kakovosti življenje lokalnih skupnosti ob ohranjanju biološke pestrosti in ekosistemskih storitev.

Dolgoročni cilji:
- vzpostavitev partnerstev med izvajalci in BOK in PR, podpis sporazuma o trajnostno-sonaravnem upravljanju dejavnosti
- ekonomska korist lokalnih izvajalcev dejavnosti
- vzpostavitev inovativne sheme financiranja ohranjanja biološke pestrosti in kulturne dediščine
- uvajanje socialnega podjetništva

Glavne aktivnosti in dosežki:
Izdelava slikanice o nastanku Škocjanskih jam v sodelovanju z VDC Divača in predstavitev knjige 18. 9. 2015

Odbor za proizvajalce in ponudnike

Odbor za proizvajalce in ponudnike je kakovostna nadgradnja že obstoječe in vzpostavljene mreže deležnikov, kot je bila splošno poimenovana, v času ustanovitve leta 2012. Člani odbora so proizvajalci in ponudniki kakovostnih sonaravnih izdelkov in storitev na območju BOK in PR, ki bodo lahko pridobili znamko parka. Trenutno poteka postopek oblikovanja kriterijev za podeljevanje znamke. V tiskani in elektronski obliki je objavljen zemljevid deležnikov BOK in PR, ki obenem obsega označbe kulturnih in naravnih znamenitosti, pešpoti ter zbirk s ciljem, da jih deležniki promovirajo. V okviru teh prizadevanj se pripravlja tudi označbe za posamezne še neoznačene lokacije. Člani odbora si bodo prizadevali za aktivno vzdrževanje in omogočanje varnih dostopov do teh lokacij. Od leta 2007 se z domačini in deležniki letno organizira Dan parka Škocjanske jame, Jamski praznik – »Belajtnga« na katerem se predstavijo izbrani ponudniki tradicionalnih in sonaravnih pridelkov, izdelkov ter storitev, vzgojno-izobraževalnih in kulturnih dejavnosti na BOK in PR. Gre za nadgradnjo prireditve, ki je v Matavunu potekala med leti 1886-1911, 1923-1933 in 1946.

V odboru sodelujejo proizvajalci in ponudniki kakovostnih sonaravnih izdelkov in storitev na območju BOK; strokovnjaki s področja kmetijstva, kulturne dediščine in varstva narave; predstavniki PŠJ kot upravljavec BOK in PR.

Vizija:

Odbor proizvajalcev in ponudnikov združuje lokalne kmetije, čebelarstva, pravne, fizične osebe, institucije in nevladne organizacije, ki pri svojem delu stremijo h udejanjanju principov trajnostnega razvoja, smotrnem upravljanju z vodo in energijo ter s svojim delom in odgovornim odnosom predstavljajo zgled za sonaravno bivanje in delovanje na BOK. S promocijo in rabo tradicionalnega znanja skrbijo za ohranjanje ekosistemskih storitev in kulturnih praks.

Dolgoročni cilji:
- sodobna in kakovostna prodaja ter promocija izdelkov lokalnega izvora in lokalnih obrti, ki so pridobila znamko PŠJ
- zagotavljanje razpoznavnosti sonaravnih izdelkov in storitev na trgu in promocija območja, trajnostnega in sonaravnega gospodarjenja ter varstvo javnega interesa, s ciljem zagotoviti varstvo in ohranjanje narave na območju ter tamkajšnjih trajnostnih in sonaravnih praks, ki po možnosti izhajajo iz lokalnega izročila.
- partnerski sporazumi za oskrbovanje dejavnosti ali institucij z lokalno hrano in lokalnimi proizvodi
- sodelovanje pri delovanju semenskih bank v BOK

Glavne aktivnosti in dosežki:
Vzpostavitev znamke
Dan parka Škocjanske jame, Jamski praznik – »Belajtnga«

Ambasadorji BOK in PR

Ambasadorke in ambasadorji Biosfernega območja Kras postanejo posamezniki, ki so s svojim minulim delom prispevali h kakovostni promociji, razvoju in delovanju BOK in PR.
Obenem je naziv obveza za aktivno nadaljevanje tega dela, kot tudi promocija BOK in principov trajnostnega razvoja v vseh sferah družbe v Sloveniji in v tujini.

Skupino tvorijo ambasadorji in ambasadorke BOK; predstavniki PŠJ kot upravljavec BOK in PR.

Vizija:
Ambasadorke in ambasadorji Biosfernega območja Kras so ljudje, ki se odlikujejo po predanosti viziji in delovanju BOK in PR. S svojim delom in znanjem kakovostno prispevajo k dviganju ozaveščenosti ter kakovosti življenja ljudi v lokalni in širši skupnosti. Njihov osebni zgled za odgovorno ravnanje pri varstvu naravnih vrednot in kulturne dediščine je vodilo drugim za ustvarjanje in ohranjanje miru, demokratičnega dialoga in strpnosti.

Dolgoročni cilj:

- letne konference ambasadorjev in ambasadork na območju BOK in PR, kjer bodo obravnavali delovanje, smeri razvoja BOK in vključevanje lokalnih politik na nacionalni in mednarodni nivo
Predsednik: Albin Debevec

Glavne aktivnosti in dosežki:
Strokovno izobraževanje na temo reke Reke
Predstavitveni film o Biosfernem območju Kras, 2014

Spletni piškotki

Spletno mesto park-skocjanske-jame.si za svoje delovanje uporablja piškotke. Prosimo označite, za katere dovolite hranjenje (O piškotkih)