Odbori in ambasadorji

Skladno s poslanstvom UNESCO programa MAB, v okviru programa participacije javnosti, na našem biosfernem območju delujejo tematski odbori in ambasadorji, ki so namenjeni neposrednemu vključevanju lokalnega zainteresiranega prebivalstva v udejanjanje nalog varstva in razvoja tega območja.

Odbor za varstvo narave (2014 - )

Delovanje odbora je usmerjeno v dvig ozaveščenosti lokalne skupnosti v zvezi s pomenom naravnih vrednot, ekosistemskih storitev in varstva biotske pestrosti. Člani se na svojih srečanjih pogovarjajo o aktualnem stanju v BOK in PR, kratkoročnih in dolgoročnih rešitvah okoljskih problemov, varstvu vrst, habitatov in ekosistemov ter z možnostjo širjenja znanja in interpretacije širši skupnosti.

V odboru sodelujejo domačini, prebivalci vplivnega in tranzicijskega območja, lovci, gozdarji, ribiči, gobarji, gasilci, strokovnjaki s področja ekologije in naravovarstva; predstavniki PŠJ kot upravljavec BOK in PR.

Vizija:
Odbor za varstvo narave v Biosfernem območju Kras in porečje Reke združuje ljudi, ki se odlikujejo po predani skrbi za ohranjanje biološke pestrosti na vseh nivojih, s svojim delovanjem ohranjajo ekosistemske storitve in ohranjajo njihovo kakovost na visokem nivoju. S spodbujanjem demokratičnega dialoga med deležniki in strokovnimi podlagami iz ekologije, ekonomije, sociologije, si prizadeva za uveljavljanje najboljših rešitev. Člani združujejo strokovno in tradicionalno znanje pri izvajanju principov trajnostnega razvoja ter z rezultati svojega dela vplivajo na lokalno politiko razvoja in navdihujejo upravljavske strukture tudi zunaj meja Biosfernega območja Kras in porečja Reke.

Dolgoročni cilji:

- razviti moderen in kakovosten način kontinuiranega ozaveščanja javnosti
- spodbujati članstvo in delovanje kot častno in plemenito funkcijo vsakega posameznika, ki živi in dela na območju Biosfernega območja Kras in porečja Reke
- spodbujanje in sodelovanje pri dejavnostih varstva in tradicionalnih načinov rabe naravnih virov

Predsednica:
Sitka Tepeh
Koordinator za PŠJ: Tomaž Zorman, #EM#746e6f627e2b7c687a646b654c7d7d653e627b#EM#

Glavne aktivnosti in dosežki:
Sodelovanje pri monitoringu netopirjev in popisu orhidej
Izdelovanje gnezdilnic
Izvedba akcije Pomagajmo žabicam
Izobraževanje na različnih predavanjih
Sodelovanje na čistilnih akcijah
Obveščanje javnosti preko občinskih glasil
Podpora in pomoč naravovarstveni službi PŠJ
Publikacija "Orhideje v parku Škocjanske jame"

Odbor za varstvo kulturne dediščine (2014 - )

Delovanje odbora je nadgradnja prizadevanj PŠJ za učinkovito in kakovostno ohranjanje, varstvo in popularizacijo najširše razumljene kulturne dediščine na območju BOK in PR, ki se je izkazala skozi vrsto dejavnosti. Člani odbora bodo pridobivali kakovostno znanje za aktivno participacijo na področju vrednotenja, popularizacije, upravljanja kulturne dediščine na območju BOK in PR in njenega ponovnega smiselnega vključevanja v vsakdanje življenje lokalnih skupnosti. Z dvigovanjem pozitivnega odnosa do kulturne dediščine in s tem lastne identitete bodo prispevali k ohranjanju kulturne raznovrstnosti.

V odboru sodelujejo domačini, prebivalci vplivnega in tranzicijskega območja, strokovnjaki s področja varstva kulturne dediščine, humanistike; predstavniki PŠJ kot upravljavec BOK in PR.

Vizija:
Odbor za kulturno dediščino podaja pobude za aktivno in inovativno varstvo kulturne dediščine na območju BOK in delo izvaja v skladu s smernicami za trajnostni razvoj. Postopki dela in rezultati so pridobljeni v dobrobit lokalne in širše skupnosti. Izobraževanje s področja komunikacije in interpretacije ter trajnostnega razvoja, poleg strokovnih vsebin, narekuje vključevanje skupnosti z lastnim delom in upravljanjem obnovljenih objektov ter novo vzpostavljenih struktur, ki spodbujajo ohranjanje kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji:

- spodbujati aktivno varstvo kulturne dediščine s strani lokalnih skupnosti
- spodbujati pozitiven odnos lokalnih skupnosti do lastne kulturne dediščine v najširšem pomenu
- spodbujati trajnostni razvoj območja, ki gradi na najširše razumljeni lokalni kulturni dediščini
- razviti moderen in kakovosten način kontinuiranega izobraževanja
- spodbujati članstvo in delovanje kot častno in plemenito funkcijo vsakega posameznika, ki živi in dela na območju Biosfernega območja Kras in porečja reke

Predsednica: Špela Prunk
Koordinatorica za PŠJ:
Darja Kranjc, #EM#64607069652b6d75696760684c7d7d653e627b#EM#

Glavne aktivnosti in dosežki:
Razstava »Vodni viri in Južna železnica na Biosfernem območju Kras in porečju Reke«
Projekt Arheologija za vsakogar
Pregledna razstava članov odbora o drobcih kulturne dediščine na BOK "Naše dragocenosti"
Koncert MePZ Divača v cerkvici sv. Helene na Gradišču
Fotografska razstava "Pripoved mlinov v objemu reke Reke danes"
Dediščinski pohodi po cerkvicah na vzhodnem delu BOK in PR "Romanja k fari"
Ozaveščevalne zloženke za prebivalce BOK in PR izdelane v okviru strokovnih delavnic vezanih na posamezne segmente kulturne dediščine
Video dokumentiranje pod naslovom "Impresije epidemije"
Večletno sodelovanje pri mednarodnem dogodku Evropski dnevi arheologije s Knjižnico Makse Samsa

Odbor za čisto Reko (2022 - )

Odbor za čisto Reko je bil ustanovljen z namenom, da se s pozitivno naravnanostjo in konstruktivnim pristopom ter usklajenim delovanjem članov odbora in širše javnosti skuša izboljšati stanje Reke.

V odboru sodelujejo predstavniki občin, ki so povezane z reko Reko (Ilirska Bistrica, Hrpelje-Kozina, Divača, Pivka), društva (Ribiška družina Ilirska Bistrica, Rafting klub Mrzla uoda, Eko Bistrc), Komunala Ilirska Bistrica d. o. o., Kovod Postojna d. o. o., VGP Drava Ptuj d. o. o., Provita d. o. o. in Lesonit d. o. o.

Vizija:
Vizija odbora je, da se stanje Reke in njenih pritokov izboljša do te mere, da omogoča zdravo življenje za vse avtohtone rastlinske in živalske vrste v celotnem porečju, vključno s podzemnim tokom Reke, varno kopanje in izvajanje rekreacijskih dejavnosti za ljudi, ter prepreči kakršnokoli nadaljnje onesnaževanje.

Dolgoročni cilji:
- ohranjati naravno stanje vodotokov v porečju Reke
- omejevati in prekiniti obstoječe ter preprečiti morebitne nove črne onesnažene izpuste v vodotoke
- spodbujati celovito ureditev zbiranja in čiščenja odpadnih voda v celotnem porečju Reke
- sanirati črna odlagališča v porečju Reke, s poudarkom na rečnih bregovih in v bližini vodotokov
- preprečiti nadaljnje odlaganje odpadne silažne folije v naravi in sodelovati pri njenem zbiranju in odvozu v ponovno predelavo
- promovirati mesto Ilirska Bistrica kot mesto ob vodi in mu s tem obuditi nekdanjo vrednost ter dati nov pomen

Predsednica: Tina Milostnik Valenčič
Koordinator za PŠJ: Borut Peric, #EM#626e7076702b76627a60694b7c7e64216378#EM#

Glavne aktivnosti in dosežki
- Organizirano zbiranje folij za zavijanje bal v ABROC zabojnikih v zbirnih centrih in obveščanje kmetov o zbiranju
- Okrogla miza "Popis ovir na reki Reki" v Knjižnici Makse Samsa
- Nadzor stanja reke Reke
- Popis stanja porečja in priklopov gospodinjstev na male čistilne naprave

Odbor za sonaravni razvoj (2023 - )

Odbor za sonaravni razvoj je bil ustanovljen z namenom, da spremlja poslovne prakse na vplivnem območju, skrbi za povezovanje in promocijo ponudnikov, ter za njihovo izobraževanje in usposabljanje na področju trajnostnih poslovnih praks.

V odbor se vključujejo vsi zainteresirani ponudniki z Biosfernega območja Kras in porečja Reke (občine Divača, Hrpelje-Kozina, Pivka in Ilirska Bistrica).

Vizija:

Odbor za sonaravni razvoj spodbuja poslovne prakse, ki prispevajo k sonaravnem razvoju območja in pomagajo ohranjati ali izboljšati stanje narave in kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji:
- promocija trajnostnih poslovnih praks na Biosfernem območju Kras in porečje Reke
- izboljšanje medsebojnega poznavanja in mreženja ponudnikov blaga in storitev
- izboljšanje poznavanja koncepta ekosistemskih storitev in priložnosti, ki iz tega izhajajo, za lokalni razvoj

Predsednica: Alenka Volk
Koordinator za PŠJ: Manca Černigoj, #EM#6d606c60652b65627a67636c63674e7f637b3c607d#EM#

Glavne aktivnosti in dosežki:
- Vzpostavljena adrema za medsebojno obveščanje ponudnikov na območju Biosfernega območja Kras in porečja Reke.
- Vzpostavitev promocijsko-prodajne stojnice v Sprejemnem centru PŠJ.
- Izmenjava dobrih praks in medsebojna promocija ponudnikov z območja.

Glavne aktivnosti in dosežki nekdanjih odborov* (2014 - 2023)

Odbor za trajnostni turizem:
Vzpostavitev skupne promocije lokalne hrane, z izdelavo menija BOK in PR
UNESCO-va konjeniška pot in predstavitev lipicancev

Odbor za podjetništvo:
Izdelava slikanice o nastanku Škocjanskih jam v sodelovanju z VDC Divača in predstavitev knjige 18. 9. 2015

Odbor za proizvajalce in ponudnike:
Vzpostavitev kolektivne znamke in interaktivne karte BOK in PR
Dan parka Škocjanske jame, Jamski praznik – »Belajtnga«

Ambasadorji BOK in PR (2012 - )

Ambasadorke in ambasadorji Biosfernega območja Kras postanejo posamezniki, ki so s svojim minulim delom prispevali h kakovostni promociji, razvoju in delovanju BOK in PR.
Obenem je naziv obveza za aktivno nadaljevanje tega dela, kot tudi promocija BOK in principov trajnostnega razvoja v vseh sferah družbe v Sloveniji in v tujini.

Skupino tvorijo ambasadorji in ambasadorke BOK; predstavniki PŠJ kot upravljavec BOK in PR.

Vizija:
Ambasadorke in ambasadorji Biosfernega območja Kras in porečja Reke so ljudje, ki se odlikujejo po predanosti viziji in delovanju BOK in PR. S svojim delom in znanjem kakovostno prispevajo k dviganju ozaveščenosti ter kakovosti življenja ljudi v lokalni in širši skupnosti. Njihov osebni zgled za odgovorno ravnanje pri varstvu naravnih vrednot in kulturne dediščine je vodilo drugim za ustvarjanje in ohranjanje miru, demokratičnega dialoga in strpnosti.

Dolgoročni cilj:

- letne konference ambasadorjev in ambasadork na območju BOK in PR, kjer bodo obravnavali delovanje, smeri razvoja BOK in vključevanje lokalnih politik na nacionalni in mednarodni nivo

Predsednik: Albin Debevec

Glavne aktivnosti in dosežki:
Strokovno izobraževanje na temo reke Reke
Predstavitveni film o Biosfernem območju Kras, 2014

Spletni piškotki

Spletno mesto park-skocjanske-jame.si za svoje delovanje uporablja piškotke. Prosimo označite, za katere dovolite hranjenje (O piškotkih)