Strokovna delavnica v Nacionalnem parku Risnjak

Javni zavod Nacionalni park Risnjak je 15. julija v prostorih uprave parka organiziral strokovno delavnico na temo „Trajnostno upravljanje z vodnimi viri na območju parkov Škocjanske jame in Risnjak“. Namen delavnice, na kateri so sodelovali strokovnjaki, predstavniki parkov ter lokalno prebivalstvo in deležniki, je bil izmenjati izkušnje, kontakte, predloge in poglede na možne rešitve problemov, ki se pogosto pojavljajo na področju upravljanja in zaščite vodnih virov.
Sanja Žagar, predstavnica Nacionalnega parka Risnjak, je uvodoma pozdravila prisotne ter na kratko predstavila aktivnosti, ki jih bo park izvajal v okviru projekta Škocjan-Risnjak. Vezano na ugotavljanje potenciala in ogroženosti vodnih virov bo park izvedel speleološko kartiranje izvira reke Kolpe v globini preko 100 m. Načrtovana je tudi izgradnja interpretacijskega centra izvira Kolpe, z namenom, da se širi javnosti predstavi nekatere hidrološke, geološke in biološke parametre ter rezultate omenjenega raziskovanja.

V nadaljevanju je dr. Matej Vranješ predstavil osnovne značilnosti Parka Škocjanske jame, podrobneje pa tudi projekt Škocjan-Risnjak, zlasti cilje in aktivnosti, ki jih bodo partnerji izvedli v okviru le-tega. Poudaril je, da bo poleg speleološkega kartiranja izvira Kolpe v sklopu raziskovalnega dela izveden tudi sledilni poskus na področju Snežnika ter idejni projekt ureditve kanalizacije v Crnem Lugu. Posebej je izpostavil izvedbo primerjalnega vrednotenja upravljanja z vodnimi viri na obeh straneh meje, posebna pozornost pa bo posvečena tudi informiranju javnosti o projektu ter ozaveščanju o pomenu trajnostnega upravljanja z vodnimi viri.

Delavnice so se udeležili tudi predstavniki Geotehniške fakultete iz Varaždina, ki je partner projekta. Izr. prof. dr. Ranko Biondić je predstavil območje izvira reke Kolpe do Broda na Kolpi, vključujoč pritoka Čabranka in Belica. Predstavil je osnovne hidrogeološke značilnosti porečja ter rezultate merjenja pretokov in kvalitete vode. Na kratko je predstavil obstoječa in potencialna zajetja pitne vode na tem območju. Izpostavil je, da ima območje izvira Kolpe velik vodni potencial, ki pa za sedaj ni izkoriščen. Ker se izvir reke Kolpe nahaja v sklopu Nacionalnega parka Risnjak, izgradnja vodnega zajetja ni mogoča, vendar pa zaradi izjemne kakovost vode izvir predstavlja pomembno strateško rezervo pitne vode za Republiko Hrvaško.

Doc. dr. Hrvoje Mejaški je podrobneje predstavil metodo Lemanno, tj. metodo vrednotenja trajnostnega upravljanja z vodnimi viri. Metoda je primer dobre raziskovalne prakse s čezmejnega območja med Francijo in Švico, v prilagojeni obliki pa bo uporabljena tudi v okviru projekta. Metoda temelji na pregledu izbranih socialnih, ekoloških in ekonomskih parametrov.

Hrvatske vode so inštitucija, ki je pristojna za upravljanje z vodami na Hrvaškem, zato nas veseli, da se je delavnice udeležila tudi njihova predstavnica dr. Maja Oštrić. Prisotnim je na kratko predstavila vlogo Hrvatskih voda v celovitem upravljanju z vodami, izdelavo načrtov upravljanja z vodnimi področji za celo Hrvaško, nekatere izvedene projekte ter tudi okvirne direktive EU o vodah. Poudarila je, da so države dolžne izdelati načrte upravljanja za čezmejna vodna območja, zaradi česar meni, da je tudi projekt Škocjan-Risnjak dobra priložnost za koordinirano oceno potenciala in ogroženosti vodnih virov z obeh strani meje.

Delavnica sicer ni pritegnila veliko udeležencev, a prav to nas dodatno motivira, da skušamo v času projekta intenzivneje pristopiti do javnosti ter jo bolje seznaniti s tematiko trajnostnega upravljanja z vodami, posebej pa z rezultati našega raziskovanja in analiz. Naš cilj v nadaljevanju je zato ta, da izvedemo več podobnih aktivnosti ter tako promoviramo projekt tudi med lokalnim prebivalstvom in deležniki.
Menimo, da bo projekt s tem prispeval h globljemu sodelovanju med upravljavci strateških vodnih virov na obravnavanem območju. Eden od ciljev projekta Škocjan-Risnjak je namreč ravno spodbuditi sodelovanje javnosti in deležnikov z obeh strani meje za ohranjanje in zaščito čezmejnega kraškega vodonosnika ter krepitev okoljske zaveti in odgovornosti ne glede na državne meje. 


Spletni piškotki

Spletno mesto park-skocjanske-jame.si za svoje delovanje uporablja piškotke. Prosimo označite, za katere dovolite hranjenje (O piškotkih)