Park Škocjanske jame išče najemnika gostinskega lokala v parku

Park Škocjanske jame, Slovenija objavlja javni razpis, s katerim vabi ponudnike, ki želijo opravljati gostinsko dejavnost v parku ter s kulinaričnega vidika prispevati k skupnemu dobremu počutju in edinstveni izkušnji naših gostov. Zainteresirani ponudniki lahko oddajo ponudbo v skladu z javnim razpisom.

Park Škocjanske jame, Slovenija, Škocjan 2, 6215 Divača, ki ga zastopa direktor Stojan Ščuka na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ((Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16 in 11/18 – ZSPDSLS-1)), objavlja

 

 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO POSLOVNEGA PROSTORA V NAJEM

 

 

I.      IME IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNEGA ZBIRANJA  PONUDB

 

Park Škocjanske jame, Slovenija, Škocjan 2, 6215 Divača, matična številka: 1121715000, ID za DDV: SI11690151; št. transakcijskega računa: SI56 011006030254323 pri BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA, telefonska številka: 05 70 82 100, elektronska pošta: #EM#7460686d6d76727167497a7866237d66#EM#,  v nadaljevanju zavod.

 

II.        PREDMET ODDAJE

 

Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb (v nadaljevanju: javni razpis) je najem poslovnega prostora, in sicer:

 

gostinski lokal z restavracijo, skupne neto površine 653,73 m2, ki zajema:

-       lokal, površine 279,46 m2,

-       skladišče, površine 33,23 m2,

-       atrij, površine 160,35 m2,

-       dvorišče, površine 180,69 m2.


Poslovni prostor se odda v najem za dobo 5 (petih) let.

 

III.        POGOJI NAJEMA IN OBVEZNOSTI PONUDNIKA

 

Najemnina za najem poslovnega prostora - gostinskega lokala vključuje najem gostinskega lokala, kot izhaja iz II. točke tega razpisa, in souporabo dvorišča med gostinskim objektom in gospodarskim objektom, souporabo niš za zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov ob servisni cesti in souporabo sanitarnih prostorov. Sanitarni prostori bodo v času trajanja najema predmet obnove.

 

Ponudnik mora sam zagotoviti vso opremo kuhinje in premično opremo točilnega pulta. Vsi ostali prostori (restavracija, pokrita terasa, skladišče, hladilnica in zunanja terasa) so primerno opremljeni. Najemnik sprememb opreme in dizajna teh prostorov ne bo dovolil.

 

Predlog najemne pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije.          

 

Bistvene, a ne izključno navedene, obveznosti ponudnika so naslednje.

 

-       Najemnik bo upošteval in izvajal pravila in režim obnašanja v Parku Škocjanske jame in pravila v zvezi z varovanjem naravnih vrednot in kulturne dediščine v parku.

-       Najemodajalec je pridobil znak Slovenia Green Destination, pri čemer se je zavezal, da bo ves čas izboljševal stanje trajnosti. Zato je tudi najemnik zavezan k doslednem, ločenem zbiranju odpadkov v lastnih zabojnikih, za katere mu najemodajalec zagotovi prostor. Najemnik pri serviranju hrane in pijače ne sme uporabljati plastične ali pločevinaste embalaže za enkratno uporabo.  

-       Najemnik bo kot osebje, ki je pri opravljanju dela v stikih z obiskovalci, zaposlil izključno osebe, ki govorijo slovenski jezik, ter poskrbel za enotno podobo službene obleke tega osebja.

-       Najemnik bo zagotavljal gostinsko ponudbo, ki bo vključevala pretežno tradicionalno kuhinjo z našega biosfernega območja in Krasa ter Brkinov.

-       Najemnik bo dostavo blaga po dovozni poti mimo sprejemnega centra izvajal do 9. ure zjutraj ali po zadnjem obisku jam ne glede na to, ali se dostava izvaja s strani 3. osebe ali neposredno s strani najemnika. V primeru dostave po 9. uri in pred zadnjim obiskom je mogoča dostava ob servisni cesti nad gospodarskim objektom.  

-       Poslovni prostor najemnika mora biti odprt vse dni koledarskega leta, in sicer mora biti gostinski objekt odprt za obiskovalce po sledečem urniku:

- v januarju, februarju, marcu, novembru in decembru od ponedeljka do sobote od 9. ure do 16. ure, in ob nedeljah in praznikih od 9. ure do 18. ure,

- v aprilu in oktobru vsak dan od 9. ure do 17.30 ure,

- v maju, juniju, septembru vsak dan od 9. ure do 18.30 ure,

- v juliju in avgustu vsak dan od 9. ure do 19.30 ure.

-       Lastna reklama najemnika v sprejemnem centru in na zunanjih površinah sprejemnega centra je dovoljena po predhodni odobritvi najemodajalca.

 

IV.      POGOJI ZA SODELOVANJE

 

Na javni razpis se lahko prijavijo vse pravne osebe in samostojni podjetniki,

-    ki imajo registrirano gostinsko dejavnost vsaj eno leto;

-    so dosegli v letu 2022 ali letu 2023 vsaj 150.000,00 EUR letnega bruto prometa. Dokazilo: potrdilo pristojnega organa o skupnem bruto prihodkih od opravljenih gostinskih storitev v letu 2022 ali 2023

-    in priložijo vsa potrebna dokazila iz točke V tega razpisa, vključno z razdelanim poslovnim načrtom.

 

Vsak ponudnik, ki želi sodelovati na javnem razpisu, mora izpolniti vse pogoje za sodelovanje na javnem razpisu, kot jih določa javni razpis, in predložiti ponudbo v vsebini in obliki, kot to določa javni razpis in je priloga javnega razpisa (v nadaljevanju: ponudba).

 

Komisija si pridržuje pravico, da izloči ponudnika, ki ne bo predložil razdelanega poslovnega načrta v skladu s tem razpisom.

 

Izbirna komisija ne bo upoštevala ponudb tistih ponudnikov, ki ne bodo izpolnili vseh pogojev za sodelovanje na javnem razpisu in/ali ne bodo predložili ponudbe v vsebini in obliki, kot to določa javni razpis.

 

Predmetni javni razpis oziroma njegova vsebina se razlaga kot celota (vključno s predlogom najemne pogodbe v prilogi javnega razpisa). V primeru neskladja med vsebino predloga najemne pogodbe v prilogi javnega razpisa in ostalo vsebino javnega razpisa, velja vsebina predloga najemne pogodbe.

 

Izbirna komisija ne bo upoštevala ponudb, ki ne bodo vsebovale vseh zahtevanih pogojev in/ali prilog in tistih ponudb, ki bi bile alternativne ali variantne ali pogojne ali kakorkoli drugače nedoločene.

 

V.          VSEBINA PONUDBE

 

Vsak ponudnik, ki želi sodelovati na javnem razpisu, mora svojo ponudbo predložiti na obrazcih, ki so priloga in sestavni del javnega razpisa, z vsemi dokazili in prilogami zahtevanimi v javnem razpisu. Vsi obrazci morajo biti podpisani s strani ponudnika oz. osebe, ki je zakoniti zastopnik ponudnika, datirani in žigosani.

 

Ponudbi mora biti priloženo dokazilo o plačani varščini za resnost ponudbe. Ponudnik mora v odprtem razpisnem roku vplačati varščino za resnost ponudbe v višini 2.000,00 EUR na naslov: Park Škocjanske jame, Slovenija, Škocjan 2, 6215 Divača, št. transakcijskega računa: SI56 011006030254323 pri BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA s pripisom »vplačilo varščine, sklic 11690151«. Neizbranim ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnjena v 30 dneh po opravljeni izbiri, izbranemu ponudniku se bo varščina vštela v depozit za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Če izbrani ponudnik ne bo sklenil najemne pogodbe v določenem roku, bo najemodajalec zadržal vplačano varščino.

 

Ponudbe morajo biti veljavne do vključno oktobra 2024. Ponudnik sme oddano ponudbo spremeniti in/ali dopolniti ali umakniti do poteka roka za oddajo ponudb, pri čemer mora biti na oddani ponudbi jasno označeno, za kakšno spremembo gre. Komisija za izbiro najugodnejšega ponudnika ne bo upoštevala nobenih sprememb in/ali dopolnitev ali umika prejetih ponudb izvedenih po poteku roka za oddajo ponudb.

 

Ponudba mora vsebovati:

 

V/1 Dokumentacija in listine v skladu z javnim razpisom

 

Ponudba in priloge ponudbe morajo biti v vsebini oz. izpolnjene v skladu z javnim razpisom, v originalu in na vsaki strani žigosane in parafirane s strani zakonitega zastopnika ponudnika, z vsemi dokazili in prilogami v skladu z javnim razpisom.

 

V/1 Ponudba

 

Ponudba-obrazec je priloga javnega razpisa in mora biti izpolnjena, kot to določa javni razpis.

 

V/3: Soglasje glede najemne pogodbe

 

Predlog najemne pogodbe mora biti na zadnji strani parafiran, s čimer ponudnik potrjuje, da soglaša s predlagano vsebino najemne pogodbe in da jo bo podpisal v osmih dneh po pozivu. Pogodba bo pripravljena v obliki notarskega zapisa.

 

V/4: Dokazila o pravnem statusu ponudnika

 

Za pravne osebe: izpisek iz registra v katerem je ponudnik vpisan, ki ni starejši od 8 dni glede na dan oddaje ponudbe.

 

Za samostojne podjetnike posameznike: izpisek iz uradne evidence, v katerem je ponudnik vpisan, ki ni starejši od 8 dni glede na dan oddaje ponudbe.

 

V/5: Potrdilo Finančnega urada Republike Slovenije o plačanih davkih in prispevkih

 

Potrdilo ne sme biti starejše od 8 dni glede na dan oddaje ponudbe.

 

V/6: Dokazilo o finančni sposobnosti

 

Za pravne osebe: BON 1 (ali BON 1/P) s podatki in kazalniki za leto 2022 ali 2023.

Za samostojne podjetnike posameznike: BON 1/SP s podatki in kazalniki za leto 2022 ali 2023.

 

V/7: Poslovni načrt rabe poslovnega prostora

Opredeliti je potrebno rabo poslovnega prostora in morebitna vlaganja (višina, vrsta in terminski načrt izvedbe). Pričakujemo razdelan načrt ponudbe in organizacije storitev tako za bolj zahtevne kot tudi manj zahtevne goste (od protokolarnih obiskov do študentov).

 

V/8: Dokazilo o vplačani varščini za resnost ponudbe

 

Priložiti je potrebno dokazilo, da je ponudnik pred oddajo ponudbe plačal varščino v višini 2.000,00 EUR.

 

V/9: Gostinske reference - prepoznavnost

Opisati je potrebno reference zadnjih 5 let in prepoznavnost oz. delovanje na definiranem območju.

 

V/10

Potrdilo pristojnega organa o skupnem bruto prihodkih od opravljenih gostinskih storitev v letu 2022 ali 2023.

 

VI.      ODDAJA PONUDBE

 

Predlagatelji morajo ponudbo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje do 19.4.2024 na naslov Park Škocjanske jame, Slovenija; Škocjan št. 2, 6215 Divača, ali osebno dostaviti na upravo Parka Škocjanske jame, Slovenija; Škocjan št. 2, 6215 Divača najpozneje do 19.4.2024 do 15. ure.

 

Ponudbe morajo biti v zaprti ovojnici z oznako »JAVNO ZBIRANJE PONUDB – POSLOVNI PROSTOR  V NAJEM« – NE ODPIRAJ«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.

 

Dopolnitev, sprememba ali umik morajo biti jasno označene s pripisom.

 

Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe bodo izločene in po končanem postopku odpiranja ponudb neodprte vrnjene ponudniku. Ponudbe, ki bodo prispele po preteku razpisnega roka, ali pa bodo v nasprotju s pogoji razpisa ter ponudbe, za katere ne bo vplačana varščina, ne bodo upoštevane. Ravno tako ne bodo upoštevane prijave ponudnikov, ki imajo do javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija zapadle neporavnane obveznosti. Ponudbe morajo biti veljavne do vključno oktobra 2024.

 

VII.         ODPIRANJE PONUDB

 

Odpiranje ponudb bo javno. Prispele prijave bo obravnavala izbirna komisija, imenovana s sklepom direktorja zavoda, št. z dne 18.3.2024.

 

Javno odpiranje ponudb bo dne 24.4.2024 ob 9. uri na upravi Parka Škocjanske jame, Slovenija, Škocjan št. 2, 6215 Divača.

 

Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo lahko pozvani k dopolnitvi po elektronski pošti na naslov, ki ga bo v ponudbi navedel ponudnik, če ponudba vsebuje vse bistvene elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Naročnik ni dolžan pozivati k dopolnitvi ponudbe, v kolikor ponudniki ne navedejo podatkov pod točko 1 na prvi strani Ponudbe za najem poslovnega prostora. Takšna ponudba se bo zavrgla kot nepopolna brez poziva k dopolnitvi.

 

Rok za dopolnitev nepopolne ponudbe je 5 dni od dneva prejema poziva za dopolnitev. Če pozvani ponudnik svoje ponudbe ne bo dopolnil v postavljenem roku, komisija te ponudbe v nadaljevanju postopka ne bo upoštevala ter bo vlogo zavrgla kot nepopolno.

 

VIII.    MERILA ZA OCENITEV PONUDB

 

Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba, in sicer:

 

ponujena neto mesečna najemnina za poslovni prostor.

 

To je najemnina brez pripadajočega DDV oziroma morebitnih drugih davkov in javnih dajatev v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi.

 

Minimalna najemnina je 2.900 EUR, kar pomeni, da bodo ponudbe z nižjo vrednostjo izločene.

 

Ponudniki bodo o izbranem najugodnejšem ponudniku obveščeni v roku 30 dni po poteku roka za oddajo ponudb.

 

Na podlagi sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika bo dolžan izbrani ponudnik v roku 8 dni od dneva poziva skleniti najemno pogodbo za najem poslovnega prostora - restavracije, sicer se bo štelo, da je od ponudbe odstopil v nasprotju s pogoji javnega razpisa, z vsemi posledicami v skladu z javnim razpisom.

 

IX.          OGLED POSLOVNEGA PROSTORA IN VPRAŠANJA PONUDNIKOV

 

Ogled poslovnega prostora bo mogoč po dogovoru, za točen termin se zainteresirani ponudniki predhodno dogovorijo po elektronski pošti, naslov: #EM#626e6567656b28687868786a4c7d7d653e627b#EM# .

 

Zainteresirani ponudniki lahko prošnje za dodatna pojasnila v zvezi z javnim razpisom pošljejo po elektronski pošti na naslov: #EM#7460686d6d76727167497a7866237d66#EM# pripisom »Najem restavracije«, do najkasneje (vključno) tretjega dne pred dnevom poteka roka za oddajo ponudb. Na vprašanja, ki bi prispela po izteku tega roka, najemodajalec ni dolžan odgovoriti.

 

Odgovore na posredovana vprašanja bo najemodajalec objavil na spletni strani http://www.park-skocjanske-jame.si/. in bodo takoj po objavi postali zavezujoči sestavni del javnega razpisa.

 

X.           DRUGI POGOJI JAVNEGA RAZPISA

 

Najemodajalec oziroma izbirna komisija si pridržujejo  pravico, da, ne glede na ostala določila javnega razpisa, brez katerihkoli posledic zase in/ali za kogarkoli v okviru katerega pooblastil:

-       kadarkoli ustavijo in zaključijo postopek po javnem razpisu,

-                   kot najugodnejšega ponudnika po javnem razpisu ne izberejo nobenega od ponudnikov,

-                   kadarkoli do roka za oddajo ponudb popravijo in/ali dopolnijo predlog najemne pogodbe v prilogi javnega razpisa in v posledici ta popravljen in/ali dopolnjen predlog najemne pogodbe postane priloga javnega razpisa, namesto prejšnjega,

-                   z izbranim najugodnejšim ponudnikom izvedejo končna pogajanja glede končne vsebine najemne pogodbe in izvedbe najemne pogodbe, pri čemer končna vsebina najemne pogodbe ne sme biti za najemnika bistveno ugodnejša od vsebine predloga najemne pogodbe v prilogi javnega razpisa.

 

Vsak ponudnik vlaga ponudbo po javnem razpisu izključno na lastno tveganje in na lastne stroške.

 

Vsak ponudnik lahko predloži le eno ponudbo. V primeru, če bi en ponudnik predložil več ponudb, izbirna komisija ne bo upoštevala nobene.

 

XI.   RAZPISNA DOKUMENTACIJA

 

Javni razpis je objavljen na spletni strani Parka Škocjanske jame, Slovenija, http://www.park-skocjanske-jame.si/.

 

Zainteresirani potencialni ponudniki lahko prevzamejo dokumentacijo v okviru predmetnega javnega razpisa na upravi Parka Škocjanske jame, Slovenija, Škocjan 2, 6215 Divača vsak delovni dan od 9.00 do 15.00 ure, vse do izteka roka za oddajo ponudb ali po elektronski pošti: #EM#7460686d6d76727167497a7866237d66#EM# Pridobitev razpisne dokumentacije je brezplačna.

 

Prilogi:

Najemna pogodba 2024.pdf

Obrazec - ponudba za najem poslovnega prostora.docx

Spletni piškotki

Spletno mesto park-skocjanske-jame.si za svoje delovanje uporablja piškotke. Prosimo označite, za katere dovolite hranjenje (O piškotkih)