Javni razpis za zasedbo delovnega mesta direktorja javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija

Na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 29. člena Statuta javnega zavoda Park Škocjanske jame z dne 25. 3. 2015, Svet javnega zavoda Park Škocjanske jame

objavlja

javni razpis za zasedbo delovnega mesta direktorja javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija.

 

Za direktorja javnega zavoda je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjuje še naslednje pogoje:

 • ima univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri,
 • ima najmanj deset let delovne dobe,
 • ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delih,
 • ima sposobnost za organiziranje in vodenje dela v zavodu,
 • obvlada en svetovni jezik,
 • je dober poznavalec razmer v parku,
 • je državljan Republike Slovenije,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

Okvirne pristojnosti in odgovornosti so:

 • organiziranje in vodenje dela in poslovanja zavoda,
 • predstavljanje in zastopanje v okviru pooblastil, ki mu jih daje zakon, ustanovitveni akt in statut javnega zavoda Park Škocjanske jame,
 • odgovornost za zakonitost in strokovnost dela zavoda, predvsem za pravočasno pripravo predlogov programov varstva in razvoja parka ter finančnega načrta in zaključnega računa,
 • izvrševanje odločitev in sklepov sveta in strokovnega sveta javnega zavoda Park Škocjanske jame,
 • imenovanje in razrešitev delavcev s posebnimi pooblastili,
 • odločanje o sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja ter o razporeditvi delavcev k posameznim delom,
 • daje navodila za izvajanje in obvezno razlago splošnih aktov zavoda, razen statuta in akta o organizaciji in sistemizaciji zavoda;
 • predlaganje imenovanja članov strokovnega sveta svetu javnega zavoda Park Škocjanske jame,
 • sprejemanje drugih aktov in opravljanje drugih nalog v skladu z zakonom, ustanovitvenim aktom, statutom in drugimi akti javnega zavoda Park Škocjanske jame.

 

Prijava mora vsebovati:

 • v celoti izpolnjen obrazec Europass življenjepis (obrazec je dostopen na spletni strani http://europass.cedefop.europa.eu/sl/documents/curriculum-vitae), iz katerega mora biti posebej razvidno izpolnjevanje vodstvenih izkušenj;
 • dokazila, s katerimi kandidat dokazuje znanja, ki jih navaja v življenjepisu,
 • dokazilo glede zahtevane izobrazbe, iz katerega mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 • izjavo in dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede znanja tujih jezikov;
 • izjavo, da je državljan Republike Slovenije,
 • izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • izjavo, da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 • izjavo v štirih podpisanih izvodih, da za namen tega postopka dovoljuje javnemu zavodu Park Škocjanske jame, Slovenija pridobitev podatkov o izpolnjevanju razpisnih pogojev iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat tega soglasja ne priloži, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila;
 • vizijo varstva in razvoja Parka Škocjanske jame, Slovenija z opredelitvijo ključnih ciljev varstva narave za obdobje nadaljnjih štirih let.

 

Direktorja javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija bo imenovala Vlada Republike Slovenija. Mandat direktorja traja 4 leta in je po preteku mandatne dobe lahko ponovno imenovan. 

Pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidati pošljejo s priporočeno poštno pošiljko v zaprti ovojnici na naslov: Park Škocjanske jame, Slovenija, Škocjan 2, 6215 Divača z oznako »Prijava na razpis za direktorja – NE ODPIRAJ!«. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: #EM#7072684374766c296f667c257f64#EM#, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom, priložene pa morajo biti skenirane podpisane izjave, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji. Rok za prijavo je 8 delovnih dni in začne teči naslednji dan po objavi tega razpisa na spletnih straneh Parka Škocjanske jame, Slovenija in Zavoda RS za zaposlovanje.

Zadnji dan za prijavo je 15.2.2024.

Nepravočasne in nepopolne vloge se ne bodo uvrstile v razpisni postopek

Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi z javnim razpisom, je Alenka Hrib, tel. št. +386 5 70 82 103.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.

Spletni piškotki

Spletno mesto park-skocjanske-jame.si za svoje delovanje uporablja piškotke. Prosimo označite, za katere dovolite hranjenje (O piškotkih)