Javni razpis za zasedbo delovnega mesta direktorja Javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija

Na podlagi 32/I., 34. ter 35. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91, 8/96, 36/00-ZPDZC in 127/06-ZJZP) in 27. člena Statuta Javnega zavoda Park Škocjanske jame št. 1-26/DA-97 z dne 15. 4. 1997, h kateremu je Vlada Republike Slovenije podala soglasje št. 630-06/97-2 dne 22. 5. 1997, Svet javnega zavoda Park Škocjanske jame objavlja javni razpis za zasedbo delovnega mesta direktorja Javnega zavoda Park Škocjanske jame.
Pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo s priporočeno poštno pošiljko v zaprti ovojnici na naslov: Park Škocjanske jame Škocjan 2, 6215 Divača, z oznako »za javni natečaj - razpis za direktorja Parka Škocjanske jame – NE ODPIRAJ!«. Rok za prijavo je 15 dni in začne teči naslednji dan po objavi tega razpisa v sredstvih javnega obveščanja (2.11.2013).
Nepravočasne in nepopolne vloge se ne bodo uvrstile v razpisni postopek!

Oseba pristojna za posredovanje informacij v zvezi z javnim razpisom je Eva Polanc, tel. št. (01) 478 74 72.
   Na podlagi 32/I., 34. ter 35. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91, 8/96, 36/00-ZPDZC in 127/06-ZJZP) in 27. člena Statuta Javnega zavoda Park Škocjanske jame št. 1-26/DA-97 z dne 15. 4. 1997, h kateremu je Vlada Republike Slovenije podala soglasje št. 630-06/97-2 dne 22. 5. 1997, Svet javnega zavoda Park Škocjanske jame
objavlja
javni razpis za zasedbo delovnega mesta direktorja Javnega zavoda Park Škocjanske jame.

Pogoji za opravljanje dela:
- najmanjuniverzitetna izobrazba ustrezne smeri;
- najmanj deset let delovne dobe;
- najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delih;
- dobro poznavanje razmer v parku;
- sposobnost za organiziranje in vodenje dela v zavodu;
- obvladovanje vsaj enega svetovnega jezika;
- državljanstvo Republike Slovenije.

Zaželena znanja in izkušnje:
- Dobro poznavanje področja ohranjanja narave;
- Znanje angleškega jezika.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava.
Prijava mora vsebovati:
- Življenjepis kandidata v obliki Europass;
- Izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede znanja tujih jezikov;
- Izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, datum ter številka diplomske listine in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
- Izjavo o izpolnjevanju pogoja glede delovne dobe;
- Izjavo kandidata z opisom delovnih izkušenj, iz katerega mora biti razvidno, da ima vsaj pet let izkušenj na vodstvenih delih;
- Izjavo kandidata, da obvlada vsaj en svetovni jezik;
- Izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da ni bila zoper njega vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
- Vizijo varstva in razvoja Parka Škocjanske jame z opredelitvijo ključnih ciljev varstva narave za obdobje nadaljnjih petih let;
- Izvirnik podpisanega soglasja kandidata v petih izvodih, da za namen tega natečajnega postopka izrecno dovoljuje Javnemu zavodu Park Škocjanske jame pridobitev podatkov o izpolnjevanju razpisnih pogojev iz uradnih evidenc (potrdilo o nekaznovanosti, izpis o obdobjih zavarovanja v Republiki Sloveniji). V primeru, da kandidat tega soglasja ne predloži, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila, sicer se prijava smatra kot nepopolna.

Pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo s priporočeno poštno pošiljko v zaprti ovojnici na naslov: Park Škocjanske jame Škocjan 2, 6215 Divača, z oznako »za javni natečaj - razpis za direktorja Parka Škocjanske jame – NE ODPIRAJ!«. Rok za prijavo je 15 dni in začne teči naslednji dan po objavi tega razpisa v sredstvih javnega obveščanja (ta javni razpis z navedbo spletnega naslova in z navedbo razpisnih pogojev za zasedbo prostega delovnega mesta je bil objavljen v časniku Delo dne 2.11.2013).
Nepravočasne in nepopolne vloge se ne bodo uvrstile v razpisni postopek!
Direktorja javnega zavoda bo imenovala Vlada Republike Slovenije. Mandat direktorja traja 4 leta. Po preteku mandatne dobe je ista oseba lahko znova imenovana za direktorja. Kraj opravljanja dela je: Škocjan 2, 6215 Divača in druge lokacije, kjer se izvajajo naloge javnega zavoda.
Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem mestu, so:


- Organiziranje in vodenje dela in poslovanja zavoda;
- Predstavljanje in zastopanje v okviru pooblastil, ki mu jih daje zakon, ustanovitveni akt in statut javnega zavoda Park Škocjanske jame;
- Odgovornost za zakonitost in strokovnost dela zavoda, predvsem za pravočasno pripravo predlogov programov varstva in razvoja parka ter finančnega načrta in zaključnega računa;
- Izvrševanje odločitev in sklepov sveta in strokovnega sveta javnega zavoda Park Škocjanske jame;
- Imenovanje in razrešitev delavcev s posebnimi pooblastili;
- Odločanje o sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja ter o razporeditvi delavcev k posameznim delom;
- Izrekanje disciplinskih ukrepov za kršitev delovne discipline;
- Predlaganje imenovanja članov strokovnega sveta svetu javnega zavoda Park Škocjanske jame;
- Sprejemanje drugih aktov in opravljanje drugih nalog v skladu z zakonom, ustanovitvenim aktom, statutom in drugimi akti javnega zavoda Park Škocjanske jame.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh po objavi tega razpisa.
Oseba pristojna za posredovanje informacij v zvezi z javnim razpisom je Eva Polanc, tel. št. (01) 478 74 72.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Priložena dokumentacija: Razpiszadirektorjanov.2013.pdf
X Spoštovani,

obveščamo vas, da so Škocjanske jame od 8. 5. 2020 spet odprte za oglede. Več o urnikih in ukrepih za preprečevanje širjenja korona virusa si preberite tukaj.


Dear visitors,

Škocjan Caves are again opened for visits from May 8, 2020. For more information write to #EM#7072682d6d6b606848797961226a61793e627b#EM# or call +386 5 70 82 110.

Spletni piškotki

Spletno mesto park-skocjanske-jame.si za svoje delovanje uporablja piškotke. Prosimo označite, za katere dovolite hranjenje (O piškotkih)