Delavnice Spoznavamo in analiziramo kakovost vode izpod Snežnika

Park Škocjanske jame v sodelovanju z osnovnimi šolami Antona Žnideršiča in Dragotina Ketteja iz Ilirske Bistrice ter Podgora iz Kuteževega jeseni 2014 organiziral raziskovalne delavnice za učenke, učence in učiteljice osnovnih šol z Bistriškega. Z delavnicami smo želeli učence vključiti v dejavno spremljanje kakovosti lokalnih vodnih virov, jih seznaniti z osnovami raziskovalnega dela, spoznati z nekaterimi posebnostmi kraških vodonosnikov, tudi kar zadeva ranljivost za onesnaženje, ter jih ozavestiti, da sta monitoring kakovosti vode ter varovanje vodotokov in vodnih virov zelo pomembna.
V delavnicah je sodelovalo 17 učencev in 6 učiteljic iz omenjenih osnovnih šol. Učenci so v štirih skupinah spoznavali in analizirali izbrane lokalne vodotoke, ki so hkrati pomembni lokalni viri pitne vode. Učenci OŠ Podgora Kuteževo so analizirali lokalni vodni vir Hrvatice, skupini iz OŠ Antona Žnideršiča sta analizirali Vrbovski potok, ki izvira nad vasjo Vrbovo, ter Podstenjšek, ki izvira nad istoimensko vasjo. Skupina iz OŠ Dragotina Ketteja pa je opravila analize vode na največjem lokalnem vodnem viru Bistrica, iz katerega se oskrbuje mesto Ilirska Bistrica. Skupno vsem analiziranim vodnim virom je, da so tipični kraški vodni izviri, nastali na stiku apnenca in fliša. Njihovo vodozbirno območje je obsežna kraška planota Snežnika, s katere vode podzemno odtekajo v različne smeri ter prihajajo na dan v obliki številnih kraških izvirov na stiku apnenca in vododržnega fliša na pobočjih nad dolino Reke.

Sodelavci parka smo za terensko delo pripravili učne liste, s pomočjo katerih so učenci spoznavali osnovne hidrološke in geološke značilnosti območja Snežnika in omenjenih vodnih izvirov. Spoznali so glavne pokazatelje onesnaženja vode ter običajne povzročitelje onesnaženja. Za konec so na terenu opravili meritve koncentracije izbranih pokazateljev ter rezultate vpisali v tabele. S pomočjo seta za enostavno terensko določanje onesnaženosti oziroma kakovosti vode smo ugotavljali prisotnost nitritov, nitratov, fosfatov, amonija in kisika. Skupine so opravile analizo vode iz samega izvira ali vodnega zajeta, iste meritve pa ponovile še na dveh primerjalnih vzorcih: vzorcu vode iz istega potoka pod naseljem ter vzorcu, ki smo ga vzeli iz reke Reke pri kmetiji Bridovec. Na ta način so učenci spoznavali ne le čistost vode na samih izvirih, pač pa tudi dejstvo, da se kakovost vode ob neurejenih izpustih odpadne vode ali ob vnosu drugih onesnaževalcev lahko na kratki razdalji občutno poslabša. 

Po opravljenih meritvah na terenu smo z učenci rezultate analizirali v učilnicah. Učenci so pripravili grafe, s katerimi so za vsakega od izbranih vodotokov primerjali rezultate med analiziranimi vzorci vode. Skupaj smo skušali poiskati razloge za pridobljene podatke. Učenci so pri tem sestavili kratka poročila, v katerih opisujejo raziskovalno delo, mesta vzorčenja in interpretirajo pridobljene podatke. Kot je razvidno iz njihovih poročil, je voda, ki izvira izpod Snežnika, zelo čista, medtem ko je voda v vodotokih pod naselji različne kakovosti, a v glavnem že občutno onesnažena. Učenci so na delavnicah tako prišli do dragocenega spoznanja, da tudi čista izvirska voda ni zajamčena. Ker so zaledja bistriških vodnih virov kraška, so namreč ti viri zelo ranljivi za onesnaženje. Voda iz kraškega površja odteka v podzemlje skoraj neposredno, zaradi česar imajo vodotoki zelo majhno samočistilno sposobnost. Kot so ugotovili tudi učenci, je varovanje zaledji kraških virov zato zelo pomembno.

Poročila raziskovalnih skupin z izsledki njihovih analiz so zbrana v zloženki, ki smo jo ob tej priložnosti v PŠJ izdali v slovenski in angleški jezikovni verziji. V elektronski obliki si obe jezikovni različici lahko ogledate in snamete spodaj.

Dragocene ugotovitve raziskovalnega dela so učenke in učenci predstavili javnosti na dogodku, ki smo ga 4. februarja v ta namen pripravili na OŠ Antona Žnideršiča. S predstavitvami rezultatov delavnic in izdajo zloženke smo obenem obeležili svetovni dan mokrišč. Ogledali smo si tudi poučni film Dragocena mokrišča, ki ga je v okviru projekta Wetland pripravil Izobraževalni program TV Slovenija. 

Mladim raziskovalkam in raziskovalcem ter njihovim učiteljicam smo v zahvalo za sodelovanje podelili posebna priznanja. Veseli smo, da se je predstavitve njihovega dela udeležilo preko 80 domačinov. 
Spletni piškotki

Spletno mesto park-skocjanske-jame.si za svoje delovanje uporablja piškotke. Prosimo označite, za katere dovolite hranjenje (O piškotkih)