Splošni pogoji spletnega nakupa vstopnic v javnem zavodu Park Škocjanske jame, Slovenija


SPLOŠNI POGOJI SPLETNEGA NAKUPA VSTOPNIC V JAVNEM ZAVODU PARK ŠKOCJANSKE JAME, SLOVENIJA

I. SPLOŠNO

1. člen
(Uvodna določba)

Splošni pogoji spletnega nakupa vstopnic v javnem zavodu Park Škocjanske jame, Slovenija (v nadaljevanju: Splošni pogoji) urejajo pravice in obveznosti med kupcem in prodajalcem pri sklepanju pogodb, ki urejajo spletno prodajo vstopnic. 

Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa. Za reševanje morebitnih sporov je pristojno stvarno sodišče v Kopru.
 
2. člen
(Uporabljena terminologija)

Prodajalec vstopnic je javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija.

Kupec je pravna ali fizična oseba, ki kupi vstopnico na spletnem portalu Park Škocjanske jame, Slovenija.

Pogodbeno razmerje: Nakup vstopnic predstavlja začetek pogodbenega razmerja med kupcem in prodajalcem. 

Ponudnik tehnološke podpore pri izdaji vstopnic je Editor d.o.o.

3. člen
(Podatki o javnem zavodu Park Škocjanske jame, Slovenija)

Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija
Sedež: Škocjan 2, 6215 Divača, Slovenija 
EU DŠ: SI11690151
MŠ: 1121715000

Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kopru: številka registrskega vpisa 10526000. 

II. SPLETNO PRODAJNO MESTO VSTOPNIC ZA OBISK JAM

4. člen
(Prodajna mesta)
Spletno prodajno mesto je:
• www. LINK

5. člen
(Plačilna sredstva)
 
Na spletnem prodajnem mestu Parka Škocjanske jame, Slovenija je možno plačati: 
s kreditnimi karticami (MasterCard, Visa). 

5. člen 
(Rezervacija vstopnic)

Rezervacija vstopnic brez nakupa ni mogoča.  

6. člen
(Veljavnost vstopnic)

Vstopnice za obisk jam so veljavne izključno na dan in uro, ki sta navedena na vstopnici.

7. člen
(Pritožbeni postopek)

Kupec odda pritožbo v pisni obliki na elektronski naslov #EM#696f646c2a75756d48797961226a61793e627b#EM# ali s priporočenim pismom na naslov: Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija, Škocjan 3, 6215 Divača. V pritožbi mora kupec navesti kontaktne podatke (ime in priimek, naslov, telefonsko številko ali elektronski naslov) in natančen opis dogodka/pritožbe. 
Prodajalec se obvezuje, da bo vse pritožbe obravnaval resno in poizkušal najti ustrezen način za zadovoljstvo vseh vpletenih. Pritožbe obravnava prodajalec v pritožbenem roku, ki je osem (8) dni od prejema pisne pritožbe s strani kupca. V tem roku je prodajalec dolžan kupcu posredovati pisni ali ustni odgovor na posredovano pritožbo. 

8. člen
(Reklamacije vstopnic) 

V skladu z 12. točko 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe pri storitvah za prosti čas, pri katerih se podjetje zaveže, da bo izpolnilo svojo obveznost ob točno določenem datumu ali v točno določenem roku. 
Vstopnic, ki so bile kupljene preko spletnega portala prodajalca ali njegovih pooblaščenih prodajnih mest ni mogoče vrniti in zanje zahtevati vračila denarja. 

Ob nastanku nepredvidenih okoliščin bo prodajalec kupca najkasneje v osmih (8) dneh obvestil o možnostih vračila denarja.
Z vračilom kupnine vstopnice postanejo neveljavne. 
V primeru izgubljenih ali ukradenih vstopnic kupec ni upravičen do povračila stroškov, zamenjav ali nadomestnih vstopnic. 

III. SPLETNA PRODAJA

9. člen
(Splošno o spletni prodaji)

Kupca zavezujejo Splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa (oddaje spletnega naročila). Kupec je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na Splošne pogoje in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi. Splošni pogoji so na vpogled tudi na naslovu prodajalca v tiskani obliki in z označenim datumom spremembe. Prodajalec si pridržuje pravico, da Splošne pogoje spremeni, v medsebojnem razmerju pa veljajo tisti Splošni pogoji, ki so veljali v trenutku nakupa. 

Pridobljene podatke prodajalec uporablja izključno za potrebe, navedene v 24. členu Splošnih pogojev. 

Navodila za registracijo: Za spletno nakupovanje potrebuje mora kupec podati naslednje podatke: ime, priimek, država potnega lista, elektronski naslov in telefonsko številko. V kolikor se pri registraciji odloči za prejemanje elektronskih obvestil, bo elektronski naslov uporabljen tudi za pošiljanje sporočil o promocijskih dejavnostih. 
Kupec, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik in potrebuje originalni račun, mora vpisati tudi naslednje podatke: sedež pravne osebe oz. samostojnega podjetnika, davčno in matično številko in številko transakcijskega računa. 

Strežniško podporo za nemoteno delovanje spletne trgovine in prodajnih mest prodajalca zagotavlja Editor doo. (povezava do spletne strani). 
Občutljivi podatki se prenašajo po varni SSL povezavi, ki omogoča varno in brezskrbno spletno nakupovanje. 
Plačila s kreditnimi karticami se izvajajo preko sistema Intesa Sanpaolo Bank. 
Potrdila o nakupu/vavčer so shranjena v PDF datoteki, za kar je potrebno imeti na računalniku nameščen najmanj Adobe Reader 7.0. 

10. člen
(Dostopnost informacij pred sklenitvijo pogodbe)

Prodajalec se zavezuje, da bo kupcu še preden ga zavezuje pogodba ali ponudba, zagotovil naslednje podatke: 
• glavne značilnosti storitev, 
• podjetje, sedež podjetja in telefonsko številko podjetja, 
• končno ceno storitve, vključno z davki, 
• plačilne pogoje, 
• splošne pogoje, ki so objavljeni na spletni strani prodajalca (prodajalec ne omogoči nakupa, dokler kupec ne potrdi seznanitve s splošnimi pogoji). 

11. člen
(Plačevanje s kreditno kartico)


Pri plačevanju s  kreditnimi karticami mora kupec vpisati osnovne podatke na kartici (št. kartice, veljavnosti in CVC kode). CVC koda je zadnja 3- ali 4-mestna številka na hrbtni strani bančne kartice pri vnosnem polju za podpis. 

OPOZORILO: Pri plačevanju s  kreditnimi karticami se plačevanje izvaja na bančni spletni strani. Vse pogoje plačevanja in varnostne protokole določa in vrši posamezna banka. Plačilna sredstva so določena in navedena v postopku nakupa. 

12. člen
(Menjava spletnega vavčerja za vstopnice)

Ob nakupu vstopnice na portalu prodajalca prejme kupec potrdilo o nakupu (vavčer), ki ga je potrebno zamenjati za vstopnice. Zamenjavo potrdila o nakupu (vavčerja) v vstopnico lahko kupec opravi le na blagajni na Sprejemnem centru.

13. člen
(Varovanje vstopnic) 

Vstopnice se ne smejo zlorabljati, kopirati ali spreminjati. Vavčerji – potrdila o nakupu, se ne smejo kopirati ali posredovati naprej. Posamezna vstopnica je veljavna pri prvem vstopu, kar pomeni, da je veljavna prva vstopnica, ki je sprejeta s svojo identifikacijo. Vse naslednje vstopnice z isto identifikacijo so avtomatično neveljavne. Z uporabo avtorizirane vstopnice kupec sprejme Splošne pogoje prodajalca. 

14. člen
(Napake med nakupom)

Kaj v primeru, če se med nakupom seja sesuje ipd.?

15. člen
(Pritožbeni postopek)

Pritožbeni postopek opredeljuje 9. člen Splošnih pogojev nakupa vstopnic in blaga in se smiselno uporablja tudi za spletno prodajo.
 
16. člen
(Nakup vstopnic prek spleta je dokončen)

Pred klikom na Plačilo je kupec dolžan skrbno preveriti vse podatke o nakupu (datum in ura obiska, cena vstopnic). V zadnjem okencu pred plačilom je še vedno mogoče spremeniti katerokoli od postavk nakupa. Po nakupu vstopnic, ki je pri spletnem nakupu izveden neposredno po kliku na plačilo, spremembe ali odstop od nakupa niso več mogoči. 

17. Člen
(Drugo)

Zavezanec za DDV je prodajalec. Seznam transakcij se hrani v elektronski obliki pri prodajalcu. 

18. člen
(Izjava o varovanju osebnih podatkov)

Prodajalec izvaja prodajo v svojem imenu in za svoj račun. 
Prodajalec jamči za zasebnost. 
Politika spletne trgovine je skladna z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur.l.RS št. 86/2004, 113/2005, 51/2007, 67/2007, 94/2007). 

Kupec, katerega osebni podatki se zbirajo, ima pravico do popravka netočnih osebnih podatkov, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, pravico dostopa do osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj ter pravico do omejitve obdelave v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679). 

Kupec ima pravico do izbrisa (t.i. »pravica do pozabe«), ki pomeni pravico doseči, da prodajalec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, kadar velja eden izmed naslednjih razlogov: 
- osebni podatki niso več potrebni za namen, opredeljen v 26. členu Splošnih pogojev, 
- kupec prekliče izjavo iz 23. člena Splošnih pogojev, 
- kupec obdelavi osebnih podatkov ugovarja, 
- so bili osebni podatki obdelani nezakonito, 
- osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom Unije ali ZVOP-1. 

Kupec ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval prodajalcu, in sicer v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu (t.i. pravica do prenosljivosti podatkov). 
Prodajalec bo v primeru kršitve varstva osebnih podatkov in kadar bo verjetno, da lahko kršitev povzroči veliko tveganje za pravice in svoboščine kupca, brez nepotrebnega odlašanja obvestil kupca, da je prišlo do kršitve varstva njegovih osebnih podatkov. 
Za postopek uveljavljanja pravic kupca iz tega člena se smiselno uporablja 9. člen Splošnih pogojev, ki opredeljuje pritožbeni postopek. 

19. Člen
(Zbiranje osebnih podatkov)

Osebni podatki se zbirajo ob spletnem nakupu. 
Osebni podatki, ki jih zbira prodajalec, lahko obsegajo ime in priimek kupca, državo potnega lista, kontaktne informacije. V primeru pravnih oseb obsegajo tudi naziv družbe ali ime organizacije s pripadajočimi podatki (naslov, davčna številka), elektronski naslov, telefonsko številko. 
Na tej spletni strani se ravno tako lahko zbirajo podatki o obisku kupca, kot npr. ime ponudnika internet storitev in IP naslov, preko katerega dostopa do interneta; datum in čas dostopa do spletne strani; spletne strani, na katere dostopa, medtem ko je na tej spletni strani in internetni naslov spletne strani, s katere je kupec prišel neposredno na stran prodajalca. 

Ti podatki se zbirajo z namenom izboljšanja spletne strani, analiziranja trendov in administriranja. 

20. člen
(Uporaba osebnih podatkov)

Osebni podatki, ki se zbirajo preko spletne trgovine prodajalca, se uporabljajo za delovanje strani in za opravljanje storitev oziroma izvedbo transakcij, ki jih je kupec zahteval ali v katere je privolil. 
Osebne podatke kupca prodajalec uporabi, da: 
- zagotovi boljše in bolj učinkovito servisiranje kupca, 
- izboljša delovanje spletne trgovine, ponudbo storitev in sledi trendom razvoja informacijske tehnologije, 
- naredi stran kupcu bolj prijazno, z implementacijo najnovejših orodij za spletno trgovanje, 
- obvešča kupca o pomembnih informacijah glede novosti v prodaji in obvestilih prodajalca,
- za namene raziskav prodajalec podatke o obiskih spletnega mesta uporabi za izračun statistik, z uporabo spletnega orodja Google analytics. 

Če se kupec prijavi na novice ob nakupu vstopnic, prodajalec uporabi tehnologijo, ki javlja, da je kliknil na povezavo, ki je bila navedena v elektronski pošti. To informacijo lahko prodajalec združi z osebnimi podatki kupca z namenom, da mu posreduje bolj specializirano elektronsko pošto oziroma informacije. Vsaka elektronska pošta vsebuje povezavo, ki kupcu omogoča, da prekine prejem takšne elektronske pošte. 

21. člen
(Varovanje osebnih podatkov)

Prodajalec ne bo posredoval osebnih podatkov tretjim osebam brez dovoljenja kupca. Prodajalec varuje osebne podatke. Prodajalec uporablja različno tehnologijo in postopke, ki pomagajo varovati osebne podatke kupca pred nepooblaščenim dostopom, uporabo ali razkritjem. Osebni podatki, ki jih kupec posreduje, se shranjujejo na strežnikih, do katerih ima dostop samo pooblaščena oseba, in se nahajajo v zavarovanih prostorih. Kadar kupec posreduje občutljive podatke oziroma informacije (npr. številka kreditne kartice) preko interneta, se nahaja na spletni strani banke ali procesorja za izvajanje plačila, kjer se uporablja enkripcija, SSL (Security Socket Layer) protokol. 

22. člen
(Uporaba piškotkov)

Ko kupec prvič obišče spletno stran, se v njegov računalnik shrani piškotek (če je brskalnik nastavljen tako, da jih sprejema), če je kupec spletno mesto že obiskal, pa spletni strežnik prebere piškotek, shranjen v njegovem računalniku. Eden od namenov uporabe piškotkov je zbiranje statistike o obiskanosti spletnega mesta, opisane zgoraj. Piškotki se ne morejo uporabiti za pogon programov ali za prenos virusov na računalnik kupca. 
Piškotke prodajalec uporablja tudi za zbiranje podatkov o tem, katere povezave kupec klikne. Te podatke prodajalec uporablja za ugotavljanje, ali kupcu res pošilja informacije, ki jih želi brati. Zbira jih v združeni obliki in jih ne povezuje z osebnimi podatki kupca. 
Prodajalec zbira naslednje podatke o kupcu: 
• IP naslov, različica brskalnika (user agent), čas, naslov obiskane strani (URL), stran iz katere je kupec prišel na obiskano stran (referrer) - če je ta podatek posredovan (Podatki se ob kupčevem dejanju zapišejo v dnevnik tega dne); 
• naslov elektronske pošte, ki je potreben za registracijo (Podatki se hranijo trajno. Kupec lahko prej navedene podatke izbriše. V tem primeru se račun kupca trajno in nepovratno deaktivira. Deaktivacija kupčevega računa pomeni, da z njim na portalu prodajalca ni več mogoče sodelovati.); 
• podatke, ki jih kupec posreduje v svoj profil; 
• podatke o ogledih dogodkov za zagotavljanje delovanja funkcionalnosti označevanja prebrane vsebine, oznaka tema, enolična oznaka uporabnika, čas ogleda (Podatki se hranijo do največ enega leta od dogodka. Periodično se brišejo vsi podatki o ogledih tem razen zadnjega.) 

Prodajalec dodeli kupcu ob začetku seje piškotek (session cookie) za prilagoditev uporabniške izkušnje (podatki se hranijo dokler kupec ne zapre brskalnika). 
Prodajalec dodeli kupcu ob samodejni prijavi trajen piškotek (persistent cookie) za njegovo enolično identifikacijo (podatki se hranijo trajno, oz. dokler kupec ne zbriše piškotov iz brskalnika oz. dokler ne izklopi samodejne prijave v svojem profilu). 
Prodajalec za kupce, ki uporabljajo storitev prijave s pomočjo tretjih oseb, v povezavi z računom hrani enolični identifikator posredovan s strani teh ponudnikov (podatki se hranijo trajno, oz. dokler kupec ne zbriše povezave v svojem profilu oz. ne onemogoči povezave na straneh tretjih oseb). 
Prodajalec za vodenje statistike o obiskanosti spletne strani uporablja Google Analytics (podatki se hranijo trajno). 
Prodajalec bo zagotovil vse razumne ukrepe, da podatki, ki jih kupec ni objavil, ne bodo dostopni tretjim osebam in javnosti. 
Podatki iz prejšnjega odstavka bodo razkriti samo, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za:

- postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi, 
- nujno potrebno za zaščito in obrambo pravic ali lastnine prodajalca. 

IV. KONČNE DOLOČBE

23. člen
(Spremembe Splošnih pogojev)

Prodajalec si pridržuje pravico, da te Splošne pogoje spremeni kadar koli. Pri tem bo prodajalec kupca vedno obvestil o vsebinski spremembi Splošnih pogojev, tako da bo spremembo objavil na domači spletni strani. 

24. člen
(Odgovornost)

Informacije, objavljene na spletni strani prodajalca, so izključno informativne narave. Prodajalec ne prevzema odgovornosti, da so te informacije popolne, vsebinsko pravilne in ažurne. 


Škocjan, februar 2018
ŠT: 

Spletni piškotki

Spletno mesto park-skocjanske-jame.si za svoje delovanje uporablja piškotke. Prosimo označite, za katere dovolite hranjenje (O piškotkih)