Ongoing projects

Currently, PŠJ is involved in several international and domestic projects, with which we help each other to fulfill long-term management goals and tasks.

Currently active projects are:

ReNature EN    

ReNature (Obnova mreže mokrišč in travišč, pomembnih za Natura 2000 in druge zavarovane vrste in habitatne tipe v Biosfernem območju Kras in porečje Reke ter Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera)


PŠJ je nosilec projekta ReNature - Obnova mreže mokrišč in travišč, pomembnih za Natura 2000 in druge zavarovane vrste in habitatne tipe v Biosfernem območju Kras in porečje Reke ter Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera.

Projekt se izvaja v okviru programa blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, v sklopu Izboljšano upravljanje ekosistemov pod pritiskom zaradi podnebnih sprememb - Boljša usposobljenost za upravljanje ekosistemov. Sofinancirajo ga Islandija, Lihtenštajn in Norveška s sredstvi Finančnega mehanizma EGP 2014 -2021 (https://www.norwaygrants.si/) ter Republika Slovenija.

Skupaj s partnerji, Občino Pivka, Fakulteto za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem (FAMNIT), Veterinarsko fakulteto Univerze v Ljubljani ter Norveškim inštitutom za raziskovanje narave bomo obnovili 45 ha travnikov in visokodebelnih sadovnjakov ter 8 kalov in velban studenec.

Kontakt: Manca Černigoj (05 70 82 107)

Več: FacebookInstagramlogotip za kras (1)

ZA KRAS (Zagotavljanje primerne rabe kraških travišč in ostenij za ohranjanje izbranih habitatnih tipov in vrst na območju Nature 2000 »Kras«), ESRR

PŠJ je vodilni partner kohezijskega projekta ZA KRAS, ki je namenjen izboljševanju stanja okolja na območju Natura 2000 Kras. Na odkupljenih zemljiščih smo uvedli strog režim za zaščito plašnih vrst ptic in netopirjev. Veliko uharico varujemo pred električnim udarom z izolacijo nevarnih daljnovodov. V vaseh nad Škocjanskimi jamami smo zgradili kanalizacijsko omrežje. S kraške gmajne v sodelovanju s kmeti odstranjujemo zarast, da bi se tja vrnile vrste odprte krajine. Obnovili smo nekaj kalov, ki jih že uporabljajo lokalne populacije dvoživk. Varovano območje bomo predstavili v dveh filmih, knjigi in prenovljeni muzejski zbirki.
Kontakt: lahko nam pišete na Miloš Bartol (vodja projekta), Flora Pečar (koordinatorka projekta) ali pokličete 05 70 82 144.


GeoKarst logo

GeoKarst - Vzpostavitev čezmejnega geoparka na Krasu, Interreg Slo-Ita

PŠJ je projektni partner projekta GeoKarst – Vzpostavitev čezmejnega geoparka na Krasu, ki je del programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020.
Cilj projekta je ustanovitev čezmejnega geoparka na Krasu, vodilni partner pa je Občina Sežana. Javni zavod Park Škocjanske jame sodeluje pri aktivnostih, povezanih z ustanavljanjem geoparka, njegova osrednja aktivnost pa je priprava projektne dokumentacije ter logističnega, strateškega in komunikacijskega načrta za poslovno-informacijski center Vrata Krasa, ki bo logistično središče in vstopna točka za obiskovalce nastajajočega čezmejnega geoparka na Krasu.
Kontakt: 05 70 82 100

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Slovenski terminološki slovar svetovne dediščine, SNKU

- Priročnik za označevanje BO na območju Slovenije, SNKU

- Priporočila za komuniciranje BO v Sloveniji, SNKU

- Biosferna območja Slovenije – LAS

- Krasnost Krasa in Brkinov – LAS

- INOP Kras – Štanjel, ESRR

Website cookies

The site park-skocjanske-jame.si uses cookies for its operation. Some of them are essentials while other help us improve your experience. (More about cookies)